š. m. rugsėjo 19 d., Prienų savivaldybės salėje (Laisvės a. 12),  9 val.  prasideda   saugos ir sveikatos kursai darbdaviams ir specialistams. Darbdaviai ir specialistai yra mokomi pagal mokymo programas, įtrauktas į LR mokymo programų registrą.Kursų kaina darbdaviams – 150 Lt, specialistams – 240 Lt, įmonės vadovams, vykdantiems įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas – 270 Lt, (PVM neapmokestinama).Į pirmąjį užsiėmimą prašome pristatyti klausytojų asmens duomenis bei vieną foto 3×4 cm. Taip pat papildomai galima įsigyti:nelaimingų atsitikimų registravimo žurnalą su visais priedais – 18 Lt. instrukcijų ir instruktavimų registravimo žurnalą – 18 Lt įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą – 18 Lt,Susiskaičiavę visas Jūsų pageidaujamas paslaugas bei apmokėję už kursus (kaip išankstinį apmokėjimą) iki jų pabaigos  gausite sąskaitą – faktūrą. Susidarius norinčiųjų grupei galėsite įsigyti privalomą nuo 2003 metų priešgaisrinės saugos pažymėjimą, (120 Lt). Klausytojai aprūpinami metodine medžiaga.Mokymus vykdo UAB „Darbosauga“, (lic. Nr.3483).Registravimas ir informacija tel.: 61 174; 8 600 20480.*INFORMACIJAPagal „Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuostatus“(Žin., 2011, Nr.76-3683; Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinius nuostatus (Žin.,  2011, Nr. 69-3307), bei LRV 2007-03-21 nutarimu Nr. 292 (Žin., 2007, Nr. 37-1365) patvirtintą “Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarką” kiekvienoje įmonėje turi būti vienas ar keli darbuotojai, atestuoti iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities.Darbdaviai, darbdavį atstovaujantys asmenys gali įsteigti, pasitarę su darbuotojais, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą (toliau tekste – tarnyba) arba patys vykdyti jos funkcijas arba samdyti išorinę samdomą tarnybą.Jeigu įmonės tarnybos funkcijas atlieka pats įmonės vadovas, jis privalo būti apmokytas, atestuotas ir turėti „Įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, Darbų saugos pažymėjimą“. Antroje šio lapo  pusėje nurodyti variantai (priklausomai nuo įmonės ekonominės veiklos rūšies ir įmonės darbuotojų skaičiaus), kada darbdavys gali pats, kaip aukščiau nurodyta, vykdyti tarnybos funkcijas, jeigu turi pažymėjimą, atitinkantį įmonės ekonominės veiklos rūšį, o kada privaloma turėti kitą darbuotoją – darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistą.Jeigu įmonėje yra atestuotas kitas (ne darbdavys) darbuotojas kaip tarnybos specialistas, t.y. turi „Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimą“, tai darbdaviui pakanka būti atestuotam ir turėti atitinkantį jo pareigoms ( t.y. „darbdavio“ ar „darbdavį atstovaujančio asmens“) “Darbų saugos pažymėjimą”, Be to, pagal aukščiau paminėtą LRV nutarimą, darbdavio įgalioti asmenys –  atskirų (kitose teritorijose ar vietovėse) padalinių vadovai – taip pat privalo turėti – analogišką kaip ir įmonės vadovo – darbdavio įgalioto asmens “Darbų saugos pažymėjimą”Visi paminėti pažymėjimai atnaujinami po mokymo kas 5 metai.Minimalūs išsilavinimo (kvalifikacijos) reikalavimai yra sekantys:darbdavio, jam atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens – pagrindinis;įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto – aukštasis, ( buv. aukštesnysis techninis);įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas – aukštesnysis (I- os ekon. veiklos rūšių grupei), arba pagrindinis profesinis ar vidurinis (II-os ir III-čios ekon. veiklos rūšių grupėms).Minimalus privalomas turėti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistų skaičius pagal „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinius nuostatus“ (Valstybės žin., 2011-06-07, Nr. 69-3307)