2013 metus Prienų švietimo centras pradėjo aktyviai įgyvendindamas tiek naujus, tiek tęstinius projektus. 2013 m. balandžio–rugpjūčio mėn. Prienų švietimo centras drauge su partneriais: Prienų krašto muziejumi, Trakų rajono savivaldybės Švietimo centru, Druskininkų švietimo centru, VšĮ Lazdijų švietimo centru, Birštono muziejumi, Marijampolės švietimo centru,  Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centru, VšĮ Jonavos suaugusiųjų švietimo centru, įgyvendina projektą „Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas“, dalinai finansuojamą Kultūros ministerijos kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos 2013 metų valstybės biudžeto lėšomis. Tai tęstinis projektas, kurio tikslas – ugdyti partnerių savivaldybių regioninių muziejų darbuotojų pagrindinius įgūdžius bei tobulinti jų kvalifikaciją, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje, geriau tenkinti muziejų lankytojų poreikius.          Taip pat šiais metais drauge su partneriais iš Lenkijos bus įgyvendinamas projektas „Mokinių savivalda: demokratija ar žaidimas“, kurį finansuoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas. Šiuo projektu siekiama aktyvinti mokyklose veikiančių mokinių savivaldos organizacijų veiklą, skatinti jų pilietinį aktyvumą, dalintis patirtimi ne tik su savo rajono mokyklų, bet ir kaimyninių šalių (šiuo atveju Lenkijos) mokinių savivaldos organizacijomis. Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti Prienų rajono ir Lenkijos Ketrzyn valsčiaus mokinių savivaldos organizacijas, sudaryti sąlygas pasidalinti patirtimi ir idėjomis mokinių savivaldos srityje, įgyvendinant demokratinį mokyklos valdymą. Pagrindinės projekto veiklos nukreiptos į tarpkultūrinį, tarpetninį  bendravimą bei bendradarbiavimą organizuojant mokinių savivaldos organizacijų konferenciją. Projekto dalyviai – Prienų rajono mokinių klubo nariai ir Lenkijos Karolewo ir Wilkowo gimnazijų 15–17 metų mokiniai, aktyviai besireiškiantys savo mokyklų mokinių savivaldos organizacijų veikloje. Mokiniai ne tik bus projekto veiklų dalyviai, bet ir patys aktyviai dalyvaus rengiantis konferencijai, priims sprendimus dėl konferencijos turinio, rengs ir pristatys pranešimus, organizuos diskusijas, debatus. Šiuo projektu bus sudarytos sąlygos jaunimui pasidalinti patirtimi ir idėjomis mokinių savivaldos srityje. Pasibaigus projektui bus užmegzti bendradarbiavimo ryšiai  tarp  Prienų rajono ir Lenkijos Ketrzyn valsčiaus mokinių savivaldos organizacijų.        Švietimo centras įgyvendinaprojektą „Profesinis konsultavimas ir informavimas Prienų rajono savivaldybės mokyklose“ finansuojamą iš Mokymosi visą gyvenimą programos Euroguidance projekto, kurį Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šio projekto metu dalyviai susipažins su   profesinės karjeros planavimo ir ugdymo karjerai svarba mokykliniame amžiuje, išsiaiškins šiuolaikinę karjeros sampratą ir karjerai svarbias kompetencijas, analizuos, kas nulemia mokinių sėkmingą karjerą.                                                                                                                                  Švietimo skyriaus informacija.