Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti  leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;mokėti  valstybinę  kalbą pagal  trečiąją   valstybinės kalbos  mokėjimo  kategoriją,  nustatytą  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės  2003  m.  gruodžio  24 d. nutarimu  Nr.  1688   “Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų   patvirtinimo ir įgyvendinimo” (Žin., 2003, Nr. 123-5618);turėti aukštąjį universitetinį ar jam  prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);turėti  ne mažiau kaip 1 metus administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse patirties – Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms;turėti  ne mažiau kaip 2 metus administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse patirties – Prienų ligoninės direktoriaus pareigoms.Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:                išmanyti  ir  gebėti  taikyti  Lietuvos    Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,  sveikatos apsaugos  ministro įsakymus   bei   kitus   teisės      aktus, reglamentuojančius  sveikatinimo veiklos planavimą,  organizavimą ir  vykdymą,  sveikatos  priežiūros  įstaigų  administravimą   ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų,  personalo  valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir  ryšio priemonėmis  (MS Office programomis, interneto naršykle  (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).Papildoma kompetencija:Pretendento papildoma kompetencija laikoma:vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams  (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;įgytas  aukštasis universitetinis ar  jam   prilygintas biomedicinos  mokslų  studijų srities medicinos,   odontologijos, farmacijos,  visuomenės  sveikatos,  slaugos  ar   reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos  mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos  arba gyvybės  mokslų  studijų krypčių grupių, arba socialinių   mokslų studijų  srities ekonomikos, teisės arba viešojo   administravimo studijų krypties mokslo laipsnis;kvalifikacijos  tobulinimas  ir  (arba)  mokslinės publikacijos  sveikatos   politikos,   sveikatinimo  veiklos strateginio  planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos,  sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio  darbo, informacinių  technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu  ir  valdymu susijusiose srityse per paskutinius   5 metus   (pretendentui   pateikus   kvalifikacijos      tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);darbdavio (-ių)  ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo  rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį  raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);Europos  Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004  m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/ 204/EB  dėl  bendros  Bendrijos  sistemos  siekiant   užtikrinti kvalifikacijų  ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L  390, p. 6).PASTABA. Papildoma   kompetencija  vertinama  geriausiai  įvertintiems pretendentams surinkus po lygiai balų.Pretendentai privalo asmeniškai pristatyti šiuos dokumentus:1) prašymą dalyvauti konkurse;2) asmens tapatybę, pilietybę ir amžių įrodančius dokumentus ir jų kopijas;3) išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją;4) gyvenimo aprašymą;5) asmeninių privalumų sąrašą (pageidautina pridėti privalumus įrodančius dokumentus);6) veiklos programą;7) darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;8) kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento  papildomą kompetenciją ir jų kopijas;9) privačių interesų deklaraciją.Jeigu pretendentai pateikia išvardintus dokumentus asmeniškai, 2, 3, 7 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų originalus, sutikrinus su pateiktomis kopijomis, Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyrius grąžina pretendentui dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami konkursą organizuojančiai įstaigai registruotu laišku, pateikiamos 2, 3, 7 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos (įskaitant paskelbimo spaudoje dieną) adresu: Laisvės a. 12, 126 kab., Prienai.Viešą konkursą sudaro: veiklos programos vertinimas ir pokalbis (žodžiu).Išsamesnė informacija telefonu (8 319) 6 11 07, el. p. [email protected]www.prienai.lt