Birželio 13–22 dienomis Prienuose vyksta „Jaunųjų restauratorių profesinių įgūdžių tobulinimo stovykla“. Projektą, dalinai finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos, vykdo VšĮ „Meninė drožyba“. Projekto tikslas – atnaujinti „Atminties tako“ mažosios architektūros objektus:     G. Dudaitis „Numesk, Tėvyne, rūbą seną“ – stogastulpis, 4,8 m.     V. Cikana „Visiems – užaugusiems šėtono paunksnėje“ – koplytstulpis, 4 m.     P. Kaziūnas „Lietuva, už visas tavo kančias“ – koplytstulpis, 4,6 m.     R. Puškorius „Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme“ – koplytstulpis, 3,8 m.     M. Misevič „Žmonės, neleiskim mūsų Žemėje gimti drakonams“ – koplytstulpis, 3,8 m.     V. Rakuckis „Motinų skausmui ir kūdikių klyksmui sustingusiems Sibiro speige“ – stogastulpis, 4 m.     A. Seibutis – koplytstulpis, 3,8 m.     R. Venckus „Už ką?“ – skulptūra, 3,5 m.     J. Tvardauskas „Kiekvienam doram žmogui, padėjusiam galvą už Lietuvą“ – koplytėlė ant žemės, 2 m.     R. Zinkevičius „Įmynęs pėdą čia/ Jaučiuosi ne svetys – Bet šeimininkas,/ Amžius čia gyvenęs – Ir joks ateivis/ Jau neiškrapštys/ Kulka nei durtuvu/ Mus iš tos žemės“ (B. Marčionis) – stogastulpis, 4,6 m.     V. Žilinskas „Pažvelk į Nemuną/ Į savo sielos giedrą/ Į žydrą sielą/ Į savo gyvybės versmę“ – stogastulpis, 4 m.     A. ir V. Kuzinai – Metalo saulutės.      Stovyklos dalyviai restauruos ir sodyboje „Kodėlčiaus dvaras“ rašytojo Vytauto Petkevičiaus įsteigtą medinių meno statinių (skulptūrų, stogastulpių) ansamblį, VšĮ Meninės drožybos lauko ekspozicijos kryžius. Vakarais studentai mokosi drožybos pagrindų.      Stovyklos dalyviai: Rygos statybos kolegijos Restauravimo katedros studentai, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros studentai bei katedros vedėjas Bangutis Prapuolenis, Prienų jaunimas, VšĮ Meninės drožybos amatininkai.     Partneriai: VĮ Prienų miškų urėdija, miškų urėdas Robertas Judickas; VšĮ Pasaulio lietuvių centras, generalinis direktorius Valdas Kubilius.     Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba; UAB „Husqvarna Lietuva“, direktorius Ričardas Alekna.     Pritaikę solidžias nuolaidas darbo priemonėms ir medžiagoms įsigyti, projektą dalinai remia UAB „Restauracijos medžiagos“ bei  UAB „Prienų prekyba“.     Projekto vadovas: Zita Kuzminskienė     Restauravimo profesinių įgūdžių tobulinimo vadovas Bangutis Prapuolenis     Praktinių užduočių vadovai: Algimantas Sakalauskas, Arūnas Venslavičius, Alvydas Antanavičius, Ričardas Grekavičius.