Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 36, LT-59317 Pakuonis, Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190189523, skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigoms (1 etat.) eiti.      Pretendentas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją. Prieš pradedant dirbti, privalo būti išklausęs sveikatos žinių minimumo kursus, gavęs sveikatos patikrinimo pažymėjimą.      Darbo pobūdis: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą – planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones, pedagoginės veiklos metodus ir formas, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus sistemingai informuoja tėvus (globėjus), dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose. Moka naudotis informacinėmis technologijomis. Kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, nuolat tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.    Auklėtojas privalo: organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt., derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą; bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derinti šeimos ir įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes; bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais vaikų ugdymo klausimais; sistemingai informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius ar iškilusias problemas; informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą; dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos rengime, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdyme ir kt.; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; laikytis įstaigos vidaus, darbo tvarkos taisyklių; laiku pildyti dokumentaciją. Auklėtojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo kokybę bei vaikų saugumą ugdymo(-si) proceso metu įstaigoje ir už jos ribų.   Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;4. gyvenimo aprašymą. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.     Pretendentas iki 2014 m. rugpjūčio 26 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Pakuonio pagrindinės mokyklos raštinėje, Sodų g. 36, Pakuonis Prienų r. sav. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo informacijos paskelbimo, t. y., nuo 2014-08-12 iki 2014-08-26, darbo dienomis nuo 8.00 iki 13.00 val. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis vyks 2014 m. rugpjūčio 28 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu paštu.Tel. pasiteiravimui 8 319 43392, el.p. [email protected]. arba tel. 8 687 86391el.p. [email protected]