Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti   Įstaigos pavadinimas:             Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):
            Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):
            Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas) Darbo vieta (miestas):             Birutės g. 7, LT-59139 Prienai Reikalavimai:             Turėti aukštąjį kūno kultūros išsilavinimą, turėti ne mažesnę kaip 5 metų trenerio – sporto mokytojo patirtį, gebėti dirbti kompiuteriu, mokėti bent vieną užsienio kalbą (privalumas).
            Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, darbo teisę, švietimo standartus ir sportą reglamentuojančius teisės aktus.
            Gebėti savarankiškai vykdyti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavedimus, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje. Funkcijos:            Organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, vykdyti ugdymo proceso priežiūrą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir treneriams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti ir tvarkyti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis, administruoti Centro internetinį puslapį, tvarkyti Centro raštvedybą, bylas ir archyvą, organizuoti viešųjų ryšių procesą, bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), treneriais ir kitais Centro bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymus, susijusius su ugdymo veikla, ir kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus Centro direktoriaus pavedimus. Darbo užmokestis:             Pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 28 d. patvirtintą įsakymą Nr. V-328 ,,Dėl Kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Dokumentai, kurie turi būti pateikti:            1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
           2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
           3. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
           4. Darbo patirtį patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
           5. Gyvenimo aprašymą;
           6. Pretendento anketą pagal LR Vyriausybės 2007-03-21 nutarimu Nr. 301 patvirtintą formą;
           7. Savo privalumų sąrašą (nurodomos dalykinės savybės). Atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis). Dokumentai priimami adresu:            Birutės g. 7, LT-59139 Prienai, 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:            Tel. (8 319) 60051 arba el. p. [email protected] Skelbimas galioja: 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo