Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus (biudžetines įstaigas, viešąsias įstaigas, asociacijas) ir laisvuosius mokytojus, užsiregistravusius Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR), iki gruodžio 12 d. pristatyti Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Virginijai Zujienei NVŠ programų atitikties reikalavimams paraiškas (paraiškos forma pridedama). Neregistruotas ŠMIR ir neturintis prieigų prie KTPRR NVŠ teikėjas turi iki lapkričio 30 d. pateikti  Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Virginijai Zujienei įstaigos nuostatus / įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančius dokumentus ir užpildyti Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojo prašymą (forma pridedama). Tuomet NVŠ teikėjas bus užregistruotas ŠMIR ir pakonsultuotas, kaip prisijungti prie KTPRR.  Reikalavimai rengiamoms NVŠ programoms:  1. NVŠ programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnyje apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.  2. NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos 9 mėnesius, ne mažiau kaip po 2 pedagogines valandas per savaitę.  3. NVŠ programos turi būti registruotos KTPRR.  Atrenkant programas prioritetas bus skiriamas naujoms, įdomioms, 1–12 klasių mokiniams patrauklioms NVŠ programoms ir, remiantis stebėsenos duomenimis, 2016 metais sėkmingai vykdytoms NVŠ programoms.  Daugiau informacijos apie Prienų rajono NVŠ programų teikimo tvarką ir reikalavimus NVŠ teikėjams galite rasti nuorodoje: Neformalusis vaikų švietimas