Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-42 patvirtintas Prienų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašas, kuriame nustatyti šių programų finansavimo kriterijai ir prioritetai, paraiškų pateikimo, konkurso organizavimo, finansavimo ir atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarka. Vaikų socializacijos programų konkurso tikslas – plėtoti vaikų socializacijos, užimtumo ir ugdymo(si) galimybes per mokinių vasaros atostogas.Kviečiame bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklas iki balandžio 7 d. teikti Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui Vaikų socializacijos programų konkurso paraiškas. Paraiškų pateikimo reikalavimai:1. Paraiška ir kiti dokumentai (rekomendacijos, bendradarbiavimo sutartys, pažymos) turi būti teikiami įrišti arba įsegti vienu egzemplioriumi, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas.2. Paraiška turi būti įdėta į užklijuotą ir antspauduotą mokyklos spaudu voką.3. Jeigu organizuojama stacionari stovykla, prie paraiškos būtina pridėti Kauno visuomenės sveikatos centro Prienų skyriaus sutikimą organizuoti stacionarią stovyklą. 4. Viena mokykla gali pateikti tik vieną paraišką.Prienų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašą galite rasti čia.Vaikų socializacijos programų konkurso paraiškos formą galite rasti čia.Kilus klausimams informacija teikiama tel. (8 319) 61 137, el. p. [email protected]