I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 11. II. PASKIRTIS 4. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, susijusių su Prienų rajono adresų objektų registro tvarkymu, gatvių pavadinimų suteikimu ar pakeitimu, nuostatomis bei dirbti su  sistema „REGIA“. III. VEIKLOS SRITIS 5. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo veiklą bendrojoje veiklos srityje – dokumentų valdymas, specialiojoje veiklos srityje suteikiant adresus objektams, tvarkant gyvenamųjų vietovių ribas, registruojant gatvių pavadinimus. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos  specialiuosius reikalavimus: 6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, ypač kiek jie susiję su vietos savivalda, viešuoju administravimu, teritorijų planavimu, adresų registru, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais; 6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą meno studijų srities architektūros krypties ar technologijos mokslų studijų srities kraštotvarkos ar matavimų inžinerijos krypties; 6.3. mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis, Archwiev, AutoCad, GIS programomis. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas  vykdo  šias  funkcijas: 7.1. tvarko skyriaus informaciją, taip pat duomenis pagal atliekamas funkcijas  Savivaldybės interneto svetainėje; 7.2. rengia Savivaldybės dokumentų projektus, susijusius su gatvių pavadinimų suteikimu ar pakeitimu, dėl numerių patalpoms ir butams suteikimo statomuose naujuose ir faktiškai esančiuose pastatuose ir ne vėliau kaip nustatytu laiku informuoja apie priimtus dokumentus oficialiame tinklalapyje arba kitu Savivaldybės vykdomosios institucijos pasirinktu būdu; 7.3. pateikia Adresų registro tvarkymo įstaigai įsigaliojusio sprendimo dėl numerių pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams suteikimo ar keitimo ir šio sprendimo atitinkamo priedo kopijas; 7.4. perduoda seniūnijoms informaciją apie savivaldybės tarybos sprendimus suteikti ar pakeisti gatvės pavadinimą tam, kad seniūnijos nustatyta tvarka informuotų gyventojus apie priimtus sprendimus vietos spaudoje, oficialiame tinklalapyje, seniūnijų skelbimų lentose arba kitu savivaldybės vykdomosios institucijos pasirinktu būdu; 7.5. tvarko skyriaus archyvą pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą; 7.6  pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį; 7.7. Savivaldybės duomenų talpinimas informacinėje sistemoje „REGIA“; 7.8. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ir organizuoja Savivaldybės žemės sklypų suformavimą, žemės sklypų kadastrinių matavimų parengimą; 7.9. pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas; 7.10. vykdo kitus su Prienų rajono savivaldybės administracijos bei skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai. VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS IR ATSKAITINGUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. 9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atskaitingas administracijos direktoriui. Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) Adresas: Laisvės aikštė 12, 59126 Prienai Telefonas: 8 319 61107 El. paštas: [email protected]