Pareigybė: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas(-a).Darbo krūvis – 1 etatas.Darbo sutartis – neterminuota.Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.Darbo pobūdis: organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą – planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones, pedagoginės veiklos metodus ir formas, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus), dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose, kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.Pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.Darbo pradžia – 2017 m. rugpjūčio 1 d.Dokumentai priimami iki 2017 m. liepos 26 d. 15 val. darbo dienomis adresu – Statybininkų g. 17, Prienai, LT-59136. Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;4. gyvenimo aprašymą;5. ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;6.  buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina).          Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos direktorei, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Atranka vyks 2017 m. liepos 28 d. 14 val. Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus kabinete.Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 319) 52300, el. p. [email protected]