Skelbimo Nr.: 48330Skelbimo data: 2017-07-18Konkursą organizuojanti įstaiga: Prienų kultūros ir laisvalaikio centras  DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. SKYRIUSPAREIGYBĖ1. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (toliau – direktoriaus pavaduotojas) yra Prienų kultūros ir laisvalaikio centro (toliau – PKLC) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, materialiai atsakingas asmuo.2. Direktoriaus pavaduotojas skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš  pareigų teisės aktų nustatyta tvarka.3. Direktoriaus pareigybė – priskiriama vadovo pavaduotojo grupei.4. Pareigybės lygis – A2.5. Pareigybės paskirtis – įgyvendinti ūkinės veiklos planavimą, organizavimą, koordinavimą ir priežiūrą, užtikrinti PKLC pastatų vidaus inžinerinių komunikacijų priežiūrą bei gedimų šalinimą, aplinkos ir patalpų priežiūrą bei einamojo remonto organizavimą, transporto priemonių tinkamo eksploatavimo, priežiūros ir remonto organizavimą, ūkio dalies darbuotojų darbo organizavimą, viešųjų pirkimų vykdymo organizavimą ir atlikimą, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą. II. SKYRIUSSPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti fizinių, technologinių, socialinių mokslų studijų srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ūkio priežiūros, inžinerijos, elektrotechnikos arba viešųjų pirkimų organizavimo srityje;6.3. būti nepriekaištingos reputacijos;6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą, asmens duomenų apsaugą;6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų darbą;6.5.1. gebėti savarankiškai valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus;6.5.2. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu, elektroninėmis viešųjų pirkimų vykdymo sistemomis ir kt.;6.5.3. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;6.5.4. išmanyti raštvedybą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;6.5.5. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti.III SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:7.1. organizuoja ūkio ir aptarnaujančio personalo veiklą bei kontrolę, tvarko ūkio dalies dokumentaciją, esant būtinumui (PKLC direktoriaus liga, atostogos, komandiruotė ar kt.) laikinai eina direktoriaus pareigas;7.2. užtikrina PKLC ūkinį ir techninį aptarnavimą, vertina ūkio darbų rezultatus;7.3. prižiūri inžinerinių sistemų  – elektros tinklų ir apšvietimo, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų – tvarkingumą, jų techninį stovį, organizuoja gedimų šalinimą ir užtikrina normalias sąlygas PKLC darbuotojų veiklai;7.4. užtikrina PKLC aprūpinimą elektra, šiluma, vandeniu ir kt., vykdo bei kontroliuoja jų apskaitą, užtikrina duomenų perdavimą buhalterijai; 7.5. tvarko įstaigos materialųjį ir nematerialųjį turtą, užtikrina pastatų ir turto apsaugą, analizuoja, sistemina ir kontroliuoja ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;7.6. dalyvauja, sudarant einamojo ir kapitalinio remonto planus ir sąmatas, organizuoja PKLC patalpų einamąjį remontą, kontroliuoja ir prižiūri vykdomų remontų, statybos darbų eigą;7.7. vadovauja PKLC pastatų aplinkos apželdinimo, reklamos įrengimo ir kitiems darbams;7.8. užtikrina transporto priemonių eksploatacijos priežiūrą, kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą pagal galiojančią tvarką, tvarko dokumentaciją;7.9. organizuoja (numato ir paskirsto darbus, rengia darbo grafikus bei kt.), kontroliuoja ir vertina pavaldaus ūkinio personalo darbą, teikia pasiūlymus PKLC direktoriui dėl sau pavaldžių darbuotojų skatinimo bei drausminimo; 7.10. užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, turto apsaugos, aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą PKLC,7.11. supažindina pasirašytinai PKLC darbuotojus su įvadinėmis saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis, taip pat saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis darbo vietose, su darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais ir lokaliniais teisės aktais teisės aktų nustatytais atvejais;7.12. užtikrina viešųjų pirkimų proceso organizavimą ir vykdymą (rengia viešųjų pirkimų planus, skelbia apie planuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, atlieka pirkimų organizatoriaus funkcijas, rengia pirkimo dokumentus, teikia Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitas);7.13. rengia, organizuoja ir tvarko savo veiklos sričių dokumentus, užtikrina jų apskaitą ir pagal norminius aktus paruošia juos perduoti archyvui; 7.14. vykdo kitus vienkartinius PKLC direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su PKLC vykdoma veikla.IV. SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS IR ATSAKAITINGUMAS8. Direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas PKLC direktoriui.  Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:* Asmens dokumento kopiją;* Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;* Gyvenimo aprašymą (CV);* Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas).  Dokumentai priimami iki 2017-08-02.  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)Adresas: Vytauto g. 35, 59123 PrienaiTelefonas: 8 319 60 374, 8 682 11075El. paštas: [email protected]