Skelbimo Nr.: 36257 Skelbimo data: 2017-08-18 Konkursą organizuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas: PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. liepos 14 d.
įsakymu Nr. (8.4 TPS)-A2-151
SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.
II. PASKIRTIS
4. Socialinės paramos ir sveikatos skyriausvyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti skyriui priskirtas funkcijas, dalyvauti įgyvendinant valstybės ir savivaldybės socialinę politiką.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – dokumentų valdymo ir specialiosios veiklos srities – socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimo – funkcijas.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų, Civilinį kodeksus, Vietos savivaldos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, socialinę paramą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, visuomenės informavimu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, archyvinių dokumentų tvarkymą ir kitus Savivaldybės institucijų teisės aktus;
6.3. mokėti dirbti su kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia dokumentus, susitarimus, sutarčių projektus dėl vaikų ir suaugusiųjų apgyvendinimo globos įstaigose;
7.2. atlieka kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, administravimo procedūras;
7.3. priima dokumentus, tikrina pateiktų dokumentų teisingumą ir rengia Savivaldybės institucijos teisės aktų projektus dėl vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti skyrimo;
7.4. priima dokumentus, tikrina pateiktų dokumentų teisingumą ir rengia Savivaldybės institucijos teisės aktų projektus dėl išmokų globojamiems vaikams ir asmenims, kuriems nustatyta globa (rūpyba);
7.5. tikrina gyventojų buities sąlygas ir surašo buities tyrimo aktus;
7.6. išduoda pažymas apie išmokas;
7.7. teikia konsultacijas skyriaus kompetencijos klausimais;
7.8. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.9. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaujantis LR teisės aktais;
7.10. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai;
7.11. dalyvauja sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.12. pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje;
7.13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos
klausimais;
7.14. pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
7.15. dalyvauja sprendžiant gyventojų užimtumo klausimus, sudaro užimtumo darbų programas teisės aktų nustatyta tvarka derina jų projektus ir organizuoja vykdymą;
7.16. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus skyriaus vedėjui.
9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.
Susipažinau
(Valstybės tarnautojo pareigos)
__________________________
(parašas)
______________________
(vardas ir pavardė)
______________________
(data) Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)          Adresas: Laisvės aikštė 12, 59126 Prienai          Telefonas: 8 319 61107          El. paštas: [email protected]