Prienų r. Pakuonio pagrindinei mokyklai reikalingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,5 etato)Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 36, LT-59317 Pakuonis, Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190189523, skelbia atranką  direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (0,5 etato). Pareigybės lygis – A2.Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus: • Turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;• Turėti ne mažesnį kaip trejų metų pedagoginio darbo stažą;• Gebėti dirbti kompiuteriu ir ugdymo procese taikyti informacines technologijas; • Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;• Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;• Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą;• Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą;• Vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės apraše nustatytas funkcijas.Privalumai:• darbo patirtis;• rekomendacijos.Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;• gyvenimo aprašymą;• gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.Dokumentai priimami iki 2017-08-28 Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos raštinėje (Sodų g. 36, Pakuonis, Prienų r.) nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected] su nuoroda direktoriaus pavaduotojo ugdymui atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami. Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pokalbis vyks 2017 m. rugpjūčio 29 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku.Tel. pasiteiravimui (8 319) 43 392, elektroninis paštas [email protected] arba tel. (8 687) 86 391 el.p.  [email protected].