Skelbimo nr.: 36354 Skelbimo data: 2017-08-31 Konkursą organizuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracija  INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 11.  II. PASKIRTIS 4. Investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti perspektyvinį planavimą ir projektų rengimo procesą skyriuje, pasitelkiant skyriaus bei kitų savivaldybės skyrių specialistus pagal jų veiklos sritis bei atsakyti už planų (programų) sudarymą bei projektų parengimą kapitalo investicijoms, panaudojant savivaldybės, valstybės ir Europos Sąjungos fondų lėšas.  III. VEIKLOS SRITIS 5. Bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas, investiciniai projektai, strateginis planavimas.  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, kapitalo investicijas, regionų plėtrą, raštvedybą ir dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles; 6.3. mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas: 7.1. organizuoja ir koordinuoja planavimo procesą skyriuje, dalyvauja savivaldybes ir regioninių Europos Sąjungos programų ir projektų rengime ir įgyvendinime socialinės, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros, darbo rinkos, verslo plėtros srityse, ieško finansavimo galimybių projektams, kad būtų užtikrintas alternatyvių finansavimo šaltinių pritraukimas į savivaldybę; 7.2. analizuoja bei teikia informaciją apie galimybes gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos, kitų šalių bei valstybės fondų ir programų, kad vyktų komunikacijos ir informacijos sklaidos procesai ne tik tarp savivaldybės skyrių bet ir į išorę; 7.3. ruošia dokumentų projektus rajono savivaldybės tarybai, kolegijai, savivaldybės merui, rajono savivaldybės administracijos direktoriui Europos Sąjungos projektų rengimo klausimais, kad būtų laiku ir kokybiškai priimami reikalingi sprendimai, susiję su ES ar kitos paramos gavimu; 7.4. vykdo kitus su rajono savivaldybės administracijos bei Investicijų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui ir atskaitingas administracijos direktoriui.  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) Adresas: Laisvės aikštė 12, 59126 Prienai Telefonas: 8 319 61107 El. paštas: [email protected]