Skelbiamas atviras konkursas Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (0,75 etato).Pareigybės lygis – A2.Darbo sutarties rūšis – neterminuota.Darbo pobūdis:organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų ugdymo veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:• Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas;• Pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų nepertrauktas pedagoginis darbo stažas;• Geri darbo kompiuteriu ir naudojimosi internetu įgūdžiai;• Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir jais patvirtintų dokumentų išmanymas ir gebėjimas taikyti juos praktiškai;• Gebėjimas savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;• Gebėjimas išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą;• Ne mažiau kaip vienos užsienio kalbos mokėjimas;• Gebėjimo dirbti komandoje ir reikšti asmeninę iniciatyvą bruožai: pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyva, nepriekaištinga profesinė reputacija;• Gebėjimas vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.Privalumai: • Vadybinio darbo patirtis ir įgyta vadovo kvalifikacinė kategorija;• Baigtos edukologijos arba švietimo vadybos magistrantūros studijos;• Geri raštvedybos įgūdžiai;• Projektinio darbo patirtis.Pretendentas privalo pateikti:• Prašymą leisti dalyvauti konkurse;• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;• Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;• Gyvenimo aprašymą (CV);• Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.Dokumentai priimami iki 2017-09-19 Prienų r. Stakliškių gimnazijos raštinėje nuo 9.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected].Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pokalbis vyks 2017 m. rugsėjo 20 d. direktoriaus kabinete. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai telefonu.Tel. pasiteiravimui (8 620) 57 418, elektroninis paštas [email protected].