Prienų rajono savivaldybė skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą. Paraiškas teikia seniūnijos teritorijoje registruotos bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.     Visose seniūnijose jau įvyko pirmieji išplėstinių seniūnaičių sueigų posėdžiai, kuriuose bendru sutarimu  nuspręsta, kokios veiklos (viena ar kelios), tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius, bus vykdomos:     1. Jiezno, Pakuonio ir Stakliškių seniūnijose  bus vykdoma kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei  reikšmingų leidinių leidyba);     2. Prienų, Stakliškių ir Šilavoto seniūnijose bus vykdoma sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);     3. Ašmintos, Naujosios Ūtos ir Veiverių seniūnijose bus vykdoma bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);     4. Balbieriškio, Išlaužo, Prienų ir Stakliškių seniūnijose bus vykdomos bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).      Paraiškos (paraiškos formą rasite ČIA) teikiamos Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriuje nuo 2017 m. rugpjūčio 28 d. iki 2017 m. rugsėjo 18 d. 17 val., pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais – nuo 8 val. iki 15.45 val., adresu: Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, 228 kab., arba siunčiamos paštu, ant voko nurodant „Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursui“. Paraiškoms, siunčiamoms paštu, priėmimo terminas galioja pagal pašto antspaudo datą ant voko.     Kartu su projekto paraiška pateikti: juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens; dokumentų, įrodančių, kad organizacija turi papildomus finansavimo šaltinius, patvirtintas kopijas; bendradarbiavimo sutartį, jeigu projektas vykdomas kartu su partneriu; kitus dokumentus, jeigu pareiškėjo manymu jų reikia. Paraiška ir pateikiami dokumentai turi būti sunumeruoti ir susegti.     Paraiškos bus priimamos ir vertinamos vadovaujantis  Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T3-176 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ (aprašą rasite ČIA).     Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, už priemonės įgyvendinimą atsakingi Administracijos specialistai įvertins paraiškų  atitiktį  reikalavimams ir perduos paraiškas vertinti išplėstinei seniūnaičių sueigai. Protokolinis sprendimas dėl atrinktų paraiškų Administracijai turi būti pateikiamas  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusios seniūnaičių sueigos. Administracija su organizacijomis, kurių paraiškos bus atrinktos, sudarys sutartis (sutarties formą rasite ČIA).     Informaciją teikia Kultūros, sporto ir jaunimo skyrius tel. (8 319) 61 135, el. p. [email protected]     Pastaba. Socialinės veiklos, skirtos socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimo, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymo, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiančių asmenų bei jų artimųjų grupių organizavimo, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimo į bendruomenės gyvenimą, organizavimo) bei vaikų ir jaunimo užimtumo (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų, skatinančių asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą, organizavimo) veiklų nepasirinko nė viena seniūnija. Prienų r. savivaldybės informacija