Darbo krūvis:lopšelio-darželio auklėtojo – 1,6 etato (bus priimti du lopšelio-darželio auklėtojai(-os));lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjo – 1 etatas.Darbo sutarties rūšis: neterminuota.Kvalifikaciniai reikalavimai lopšelio-darželio auklėtojo pareigybei užimti: aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija; gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu; būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, iniciatyviu, gebėti dirbti komandoje, pasižymėti nepriekaištinga asmenine ir profesine reputacija; turėti bendravimo įgūdžius su skirtingo amžiaus vaikais ir tėvais.Lopšelio-darželio auklėtojo darbo pobūdis: organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą – planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones, pedagoginės veiklos metodus ir formas, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus), dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose, kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi. Pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.Reikalavimai lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjo (pareigybės lygis – C) pareigoms užimti: ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjo darbo pobūdis: darbas ikimokyklinio ugdymo grupėje su vaikais nuo 2 m. iki 6 m., sanitarinė-higieninė grupės patalpų, priemonių ir inventoriaus priežiūra, vaikų maitinimas, pagalba lopšelio-darželio auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą.Preliminari darbo pradžia – 2017 m. spalio 2 d.Dokumentai priimami iki 2017 m. rugsėjo 26 d. 15 val. darbo dienomis adresu – Vytauto g. 42, Jieznas, Prienų r., LT-59427.Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;4. gyvenimo aprašymą;5. ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (tik pretenduojantiems į lopšelio-darželio auklėtojo pareigybę);6. buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina).Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos raštinėje, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.Atranka vyks 2017 m. rugsėjo 27 d. 14 val. Prienų r. Jiezno gimnazijos direktoriaus kabinete.Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 319) 57118, el. p. [email protected]