Skelbimo Nr.: 36648 Skelbimo data: 2017-10-10 Konkursą organizuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracija Pareigos: Žemės ūkio skyrius Skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) (karjeros valstybės tarnautojas)  Pareigybės aprašymas: PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. (8.4 TPS)–A2-50
žemės ūkio skyriaus vedėjo PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1 Žemės ūkio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas;
2. Pareigybės lygis – A
3. Pareigybės kategorija – 14.
II. PASKIRTIS
4. Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga Savivaldybės administracijos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti kaimo plėtros, žemės ūkio ir melioracijos klausimais, ryšiams su rajone esančiomis institucijomis palaikyti, valstybės paramai kaimo plėtros bei žemės ūkio srityje administruoti.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Bendroji veiklos sritis – vadovavimas struktūriniam padaliniui (skyriui), dokumentų, valdymas. Specialioji veiklos sritis – žemės ūkio sritis.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM valstybės TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, ypač kiek tai susiję su vietos savivalda, viešuoju administravimu, kaimo plėtra, žemės ūkiu bei melioracija, ES teisės aktais žemės ūkio srityje, valstybės ir ES paramos žemės ūkiui struktūrinių fondų nuostatomis bei reikalavimais, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.3. mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.
IV. šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos
7. Šias pareigas ateinantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. vadovauja skyriaus darbui, atsako už skyriaus veiklos rezultatus bei skyriaus nuostatų įgyvendinimą;
7.2. organizuoja ir koordinuoja seniūnijų žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų darbą;
7.3. užtikrina tikslingą biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų bei turto panaudojimą;
7.4. informuoja ir konsultuoja žemės ūkio subjektus ir kitus kaimo gyventojus apie valstybės teikiamą paramą;
7.5. kontroliuoja, kaip vykdomi žemės ūkio bendrovių įstatymo reikalavimai rajone;
7.6. nustatyta tvarka priima paraiškas žemės ūkio produkcijos valstybinio supirkimo kvotoms gauti; tvarko pieno kvotų apskaitą bei duomenų perdavimą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai;
7.7. paskirsto gautus asignavimus pagal išlaidų sąmatas ir teikia tvirtinti rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
7.8. nustatyta tvarka teikia Žemės ūkio ministerijai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai programas ir lėšų poreikį programoms vykdyti;
7.9. nustato kanopinių žvėrių padarytą žalą;
7.10. kontroliuoja melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimo, remonto ir dirvų kalkinimo darbus;
7.11. kontroliuoja, kaip vykdomas ūkininkų ūkių įregistravimas į ūkininkų ūkių registrą ir išregistravimas iš jo bei pažymėjimų išdavimas;
7.12. teikia informaciją apie paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal paramos kaimo plėtrai ir bendrojo programavimo dokumentus Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos numatyta tvarka;
7.13. skatina žemės ūkio subjektų dalyvavimą vietiniuose ir tarptautiniuose agroplėtros projektuose, teikia jiems metodinę paramą;
7.14. nustatyta tvarka administruoja valstybės ir savivaldybės teikiamos paramos lėšas, pasirašo šios paramos skyrimo dokumentus;
7.15. kontroliuoja informacijos apie žemės ūkio naudmenas ir pasėlius teikimą, tikrina bylas ir teikia Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniam skyriui;
7.16. pagal įgaliojimus surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir perduoda juos nagrinėti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka;
7.17. rengia valstybės biudžeto lėšų poreikio skaičiavimą valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – žemės ūkio funkcijoms vykdyti ateinantiems metams ir teikia administracijos Finansų, Buhalterijos skyriams bei atitinkamai LR Žemės ūkio ministerijai, VĮ Valstybiniam žemėtvarkos institutui;
7.18. patikrina valstybės biudžeto lėšų poreikio skaičiavimą valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatacijai ir dirvų kalkinimo organizavimui, vykdyti ateinantiems metams ir teikia administracijos Finansų, Buhalterijos skyriams bei atitinkamai LR Žemės ūkio ministerijai, VĮ Valstybiniam žemėtvarkos institutui;
7.19. pagal skyriaus veiklos sritis rengia programas bei jų išlaidų sąmatas ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui
7.20. pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
7.21. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Žemės ūkio skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.
Susipažinau
(Valstybės tarnautojo pareigos)
________________________ __
(parašas)
__________________ ____
(vardas ir pavardė)
____________________ __
(data) Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) Adresas: Laisvės aikštė 12, 59126 Prienai Telefonas: 8 319 61107 El. paštas: [email protected]