Skelbimo Nr.: 6596 Skelbimo data: 2017-10-25 Konkursą organizuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracija Pareigos: Architektūros ir urbanistikos skyrius vyriausiasis specialistas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. vasario 24 d.
įsakymu Nr. (7.7)-A3-2016/122
ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas – karjeros valstybės tarnautojas;
2. Pareigybės lygis – ,, A“;
3. Pareigybės kategorija – 9.
II. PASKIRTIS
4. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo poįstatyminių teisės aktų nuostatas teritorijų planavimo dokumetų (toliau – TPD), rengiamų rajono savivaldybės teritorijoje, procedūrinių dokumentų tvarkyme.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Specialioji veiklos sritis – teritorijų planavimas.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, ypač kiek jie susiję su teritorijų planavimu, rajono savivaldybės institucijų priimtais sprendimais, įsakymais bei potvarkiais;
6.3. mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis, Archwiev, AutoCad, GIS, MS Office programomis.
IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. administracijos direktoriui pavedus, laikinai pavaduoja architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėją;
7.2. vykdo funkcijas, susijusias su naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimu ir nuoma aukcione;
7.3. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir/ar skundus dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir/ar nuomos bei ginčytinus klausimus tarp privačių žemės sklypų savininkų ir nuomininkų, nagrinėdamas dokumentus ir reikalui esant vykdamas į vietą;
7.4. atlieka techninį darbą – daro analizes, braižo schemas, rengiant TPD procedūrinius dokumentus;
7.5. konsultuoja interesantus teritorijų planavimo klausimais;
7.6. konsultuoja interesantus mažosios architektūros formų ir vaizdinės reklamos projektavimo klausimais, prižiūri šių projektų įgyvendinimą;
7.7. rengia pasiūlymus Prienų ir Jiezno miestų želdynių tvarkymo klausimais bei koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.8. tvarko ir saugo registruotų TPD archyvą;
7.9. atstovauja Prienų rajono savicvaldybės administracijos direktoriui informacinėje sistemoje ŽPDRIS kaip planavimo organizatorių (skirsto ir koordinuoja užduotis, paslaugas ,,projektavimo reikalavimų“, ,,viešinimo“, ,,derinimo“, ,,tikrinimo ir tvirtinimo“ skyriuose);
7.10. rengia inicijavimo sutarčių projektus dėl TPD organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo;
7.11. rengia, registruoja ir teikia skyriaus vedėjui tvirtinti, išduodamas planavimo sąlygas, sąlygų sąvadus bei kitus su teritorijų planavimu susijusius procedūrų dokumentus dėl numatomų rengti ir/ar rengiamų TPD, įkelia į informacines sistemas ŽPDRIS ir TPDRIS;
7.12. rengia ir siunčia sąlygas išduodantiems subjektams paraiškas dėl techninių ir specialiųjų projektavimo sąlygų išdavimo numatomų rengti ir/ar rengiamų TPD, nagrinėja, įvertina jų parengtas projektavimo sąlygas (per informacines sistemas ŽPDRIS ir TPDRIS);
7.13. dalyvauja ir/ar sekretoriauja viešuosiuose susirinkimuose rajono savivaldybės administracijos rengiamų TPD svarstymo su visuomene procedūrose, dalyvauja kitų subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese;
7.14. vykdo Prienų rajono teritorijų planavimo komisijos sekretoriaus funkcijas;
7.16. priima ir registruoja prašymus dėl išorinės reklamos leidimų išdavimo;
7.17. rengia, registruoja ir teikia skyriaus vedėjui tvirtinti išorinės reklamos leidimus;
7.18. vykdo vietinę rinkliavą už leidimą įrengti išorinę reklamą rajono savivaldybės teritorijoje;
7.19. vykdo išorinės reklamos priežiūrą ir kontrolę Prienų rajono savivaldybės teritorijoje;
7.20. tvarko skyriaus archyvą pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą;
7.21. vykdo kitus teisės aktais ir rajono savivaldybės institucijų sprendimais suteiktus jam įgaliojimus bei pavedimus.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra pavaldus skyriaus vedėjui.
Susipažinau
________________________
(Valstybės tarnautojo pareigos)
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) Adresas: Telefonas: 8 319 61107 El. paštas: [email protected] Skelbimas publikuojamas iki: 2017-11-08