Skelbimo nr.: 36827 Skelbimo data: 2017-11-02 Konkursą organizuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracija Pareigos: Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) STATYBOS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis A. 3. Pareigybės kategorija – 11.  II. PASKIRTIS 4. Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti Prienų rajono savivaldybės pastatų remonto programas, koordinuoti komunalinio ūkio objektų priežiūrą ir plėtrą, rengti technines specifikacijas, pagal vykdomas funkcijas vykdyti viešuosius pirkimus.  III. VEIKLOS SRITIS 5. Bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas. Specialioji veiklos sritis – turto priežiūra.  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, ypač kiek tai susiję su statyba, viešųjų pirkimų organizavimu, vietos savivalda, viešuoju administravimu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis; 6.3. mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas: 7.1. organizuoja Savivaldybės socialinio būsto, Savivaldybės pastatų remonto darbus, komunalinio ūkio objektų priežiūrą ir plėtrą, vykdo jų programas; 7.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių darbe, įgyvendinant Savivaldybės projektus, finansuojamus iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, taip pat projektus finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis; 7.3. rengia projektavimo ir remonto užduotis, technines specifikacijas, derina ir tvirtina sąmatas; 7.4. atlieka viešųjų pirkimų procedūras, reikalingas Savivaldybės pastatų remontui atlikti; 7.5. ruošia ir pasirašytinai derina sutarčių projektus, organizuoja jų pasirašymą; 7.6. pagal kompetenciją tiria Savivaldybei adresuotus prašymus, skundus, informaciją; 7.7. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 7.8. pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje; 7.9. pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas; 7.10. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaujantis LR teisės aktais; 7.11. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui ir atskaitingas administracijos direktoriui.  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) Adresas: Laisvės aikštė 12, 59126 Prienai Telefonas: 8 319 61107 El. paštas: [email protected]