Skelbimo Nr.: 52437Skelbimo data: 2018-06-11 Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras yra Prienų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga , į. k. 301792658, adresas Prienų r. sav. Skriaudžių k. Jaunimo g. 11A. VEIVERIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUSPAREIGYBĖ1. Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro (toliau – Centras) direktorius (toliau – direktorius) yra įstaigos vadovas.2. Pareigybės lygis – A2.II SKYRIUSSPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:3.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros srityje.3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje; 3.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamo regiono arba savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;3.5. išmanyti atitinkamo regiono kultūros savitumą;3.6. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;3.7. mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus;3.8. išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;3.9. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;3.10. mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą;3.11. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;3.12. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;3.13. mokėti užsienio kalbą;3.14. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;3.15. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;3.16. būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.III SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:4.1. organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą, sprendžia Centro kompetencijai priklausančius klausimus ir tiesiogiai atsako už Centro veiklą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;4.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;4.3. leidžia įsakymus, privalomus visiems Centro darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;4.4. rengia ir tvirtina Centro vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus organizacinius dokumentus;4.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Centro darbuotojus, nustato ir tvirtina jų darbo užmokestį, skiria priemokas, paskatinimus, neviršydamas steigėjo nustatyto leistino darbo užmokesčio fondo, skiria drausmines nuobaudas; 4.6. nustato Centro darbuotojų atsakomybę už naudojamo turto saugumą;4.7. neviršydamas darbo užmokesčio fondo dydžio ir steigėjo patvirtinto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, tvirtina Centro struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą bei pareigybių aprašymus;4.8. skatina Centro ir jo aptarnaujamų zonų darbuotojų profesinį meistriškumą, savišvietą ir saviugdą, rūpinasi teikiamų paslaugų kokybe, mokamų paslaugų plėtra;4.9. kasmet tvirtina Centro meninės veiklos programas, planus, vadovauja jų rengimui ir vykdymui, teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas, analizuoja Kultūros centro teikiamų paslaugų būklę ir pokyčius;4.10. rūpinasi Centro materialinės-techninės bazės stiprinimu, darbo sąlygų sudarymu;4.11. atsako už įstaigos finansinės veiklos apskaitos organizavimą, užtikrina racionalų, taupų ir teisingą biudžeto asignavimų bei kitų lėšų panaudojimą, garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės atskaitos būtų teisingos;4.12. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvirtina Centro biudžeto einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatas, pateikia jas Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;4.13. užtikrina veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;4.14. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Centrui santykiuose su kitais asmenimis;4.15. rengia dokumentus Centro kultūros ir meno darbuotojų atestacijai;4.16. rengia ir teikia dokumentus Kultūros centrų akreditavimo komisijai;4.17. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų prašymus, skundus, pranešimus;4.18. atsako už organizacinę, techninę ir finansinę Centro veiklą, materialinių vertybių apsaugą. 4.19. vykdo kitus steigėjo, Savivaldybės mero pavedimus, neprieštaraujančius įstatymams, Centro nuostatams.IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS IR ATSKAITINGUMAS5. Centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). 4. Užpildytą pretendento anketą pagal LR Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. utarimą Nr. 496.5. Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (informacija ir forma pateikta interneto svetainėje www.vtek.lt).6. Savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento ir Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėse dienos (iki 2018 m. birželio 25 d. įskaitytinai).Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo sprendimą priima sprendimą skelbti konkursą priėmęs asmuo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)Adresas: Laisvės aikštė 12, 59126 PrienaiTelefonas (8 319) 61 107El. paštas [email protected]