Prienų rajono savivaldybė skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paraiškų teikimo konkursą 2018 metais.      Konkurso tikslas – skatinti seniūnijose veikiančių bendruomenių, religinių bendrijų ir kitų nevyriausybinių organizacijų savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą.      Paraiška ir kiti dokumentai turi būti pateikti Prienų rajono savivaldybės administracijai  užklijuotame voke adresu: Laisvės a. 12, Prienai (228 kabinetas) iki 2018 m. rugpjūčio 25 d. 17.00 val. arba atsiųsta paštu ne vėliau kaip 2018 m. rugpjūčio 25 d. su tos dienos pašto žyma. Ant voko turi būti užrašytas konkurso pavadinimas „Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Prienų rajono savivaldybėje 2018 m.“.      Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame tvarkos apraše nurodyta, kad prioritetines kryptis, pagal kurias galės būti teikiamos paraiškos (aprašo 1 priedas) ir įgyvendinami projektai, nustato išplėstinės seniūnaičių sueigos. Seniūnijose liepos mėnesį įvykusiose išplėstinėse sueigose buvo patvirtintos tokios finansuotinos veiklos (žiūrėti lentelę):      Prioritetinės paraiškų priėmimo kryptys  Paraiškų teikėjai Skirta lėšų Eur Finansuotinos veiklos Balbieriškio seniūnijoje įregistruotos ir veikiančios bendruomenės, religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos 1798 Sporto ir sveikatinimo veikla (priemonių, skatinančiųsportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenėsnarių telkimą, sporto varžybų ir treniruočių organizavimą, sveikos gyvensenos propagavimui skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas). Išlaužo seniūnijoje įregistruotos ir veikiančios bendruomenės, religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos 1297 Kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančiųkūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimąorganizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomeneitelkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba,kitos panašios veiklos). Jiezno seniūnijoje įregistruotos ir veikiančios bendruomenės, religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos 1922 Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjųerdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsioaikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymasbendruomenės poreikiams) (ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti ne daugiau kaip 20 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų). Naujosios Ūtos seniūnijoje įregistruotos ir veikiančios bendruomenės, religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos 969 Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinantiveikla (pilietinės iniciatyvos (bendruomenės forumai),skatinančios vietos gyventojus kelti ir spręsti vietosbendruomenei svarbius klausimus, bendruomeniniųorganizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas). Pakuonio seniūnijoje įregistruotos ir veikiančios bendruomenės, religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos 1338 Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinantiveikla (pilietinės iniciatyvos (bendruomenės forumai),skatinančios vietos gyventojus kelti ir spręsti vietosbendruomenei svarbius klausimus, bendruomeniniųorganizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas). Prienų seniūnijoje
įregistruotos ir veikiančios bendruomenės, religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos 5564 Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti ne daugiau kaip 20 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų). Stakliškių seniūnijoje įregistruotos ir veikiančios bendruomenės, religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos 1670 Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinantiveikla (pilietinės iniciatyvos (bendruomenės forumai),skatinančios vietos gyventojus kelti ir spręsti vietosbendruomenei svarbius klausimus, bendruomeniniųorganizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas). Šilavoto seniūnijoje įregistruotos ir veikiančios bendruomenės, religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos 1356 Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiemsbendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms(labdaros ir paramos akcijų organizavimas, asmenųsulaukusių senatvės pensijos amžiaus, nustatyto LietuvosRespublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas). Veiverių seniūnijoje
įregistruotos ir veikiančios bendruomenės, religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos 2340 Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinantiveikla (pilietinės iniciatyvos (bendruomenės forumai),skatinančios vietos gyventojus kelti ir spręsti vietosbendruomenei svarbius klausimus, bendruomeniniųorganizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas).

        Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą gali suteikti Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Urbanavičienė, tel. (8 319) 61 135, el. p. [email protected] Prienų r. savivaldybės informacija