Pareigybė: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (-a).Pareigybės lygis – BDarbo krūvis – 1 etatas ir 0,5 etato.Darbo sutartys – neterminuotos.Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybėms užimti – ne žemesnis kaip aukštasis arba aukštesnysis (specialusis  vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir baigta ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa.Darbo pobūdis: organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą – planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones, pedagoginės veiklos metodus ir formas, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus), dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose, kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.Pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 4) gyvenimo aprašymą; 5) ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją; 6)  buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina).Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 27 d. 12 val. darbo dienomis adresu – J. Basanavičiaus  g. 16, LT-59151 Prienai. Telefonas pasiteirauti – (8 319) 51202, el. p. [email protected] dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti į pokalbį. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.