PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGOMS Pareigybės pavadinimas: lopšelio-darželio auklėtojas.Darbo krūvis: 0,6 etato.Darbo sutarties rūšis: neterminuota.Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: ne žemesnis kaip aukštasis arba aukštesnysis (specialusis  vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir baigta viena iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų.Darbo pobūdis: organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą (planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones, pedagoginės veiklos metodus ir formas, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose, kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją.Pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 4) gyvenimo aprašymą; 5) ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją; 6)  buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina).Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje. Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 28 d. 10 val.  Prienų r. Jiezno gimnazijos raštinėje (Vytauto g. 42, Jiezno m., Jiezno sen., LT-59427) nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus taip pat galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected] su nuoroda lopšelio-darželio auklėtojo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.Atranka vyks 2018 m. rugpjūčio 28 d. 11.00 val.  Telefonas pasiteirauti: (8 319) 57 118, el. p. [email protected]