Skelbimo nr.: 39089Skelbimo data: 2018-08-16  Konkursą organizuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracijaPareigos: Administracijos vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)PATVIRTINTAPrienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus2017 m. rugsėjo 28 d.įsakymu Nr. (8.4 TPS)-A2-214PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)PAREIGYBĖS APRAŠYMASI.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Prienų rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A .3. Pareigybės kategorija – 11.II. PASKIRTIS4. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiojo specialisto) paskirtis – koordinuotai teikiamų paslaugų organizavimas, siekiant sudaryti sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.III. VEIKLOS SRITYS5. Specialioji veiklos sritis – socialinės politikos organizavimas.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1.turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš socialinių mokslų studijų sričių: sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse ar švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos kryptyje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą;6.3. mokėti naudotis MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis).V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:7.1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su vaikais nuo gimimo iki 18 metų ir asmenimis, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – Vaikas), ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir/ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – Koordinuotai teikiamos paslaugos) poreikį; 7.2. priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus/informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;7.3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis; 7.4. teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus savivaldybės administracijos direktoriui;7.5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigoms ar organizacijomis, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks Koordinuotai teikiamas paslaugas (toliau – Teikėjai), specialistais atlikti Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko (toliau – Atvejo vadybininkas), atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais Planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;7.6. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;7.7. organizuoja Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) posėdžius;7.8. atlieka Komisijos pirmininko funkcijas;7.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas.7.10.užtikrina kompetencijos klausimais rengiamų dokumentų valdymą, naudojimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais;7.11. savo kompetencijos klausimais rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)Adresas: Laisvės aikštė 12, 59126 PrienaiTelefonas: 8 319 61107El. paštas: [email protected]