Švietimo ir mokslo ministerijai patvirtinus Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimus, ankstinamas visų brandos egzaminų  pasirinkimo laikas, ilginamas brandos darbo atlikimo laikas abiturientams, sudaroma galimybė brandos darbą rinktis III gimnazijos klasės mokiniams.   Apraše numatyta, kad menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, kaip ir brandos darbą, IV gimnazijos klasių mokiniams  reikės pasirinkti jau iki š. m. rugsėjo 25  dienos, o kitus brandos egzaminus – iki spalio 24  dienos. III gimnazijos klasės mokiniai brandos darbą galės pasirinkti iki 2019 metų sausio 15 dienos.   Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokiniai atliks nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 dienos, o III gimnazijos klasės mokiniai nuo einamųjų mokslo metų sausio 30 dienos toje mokykloje, kurios IV ir III gimnazijos klasių mokiniai pasirinks laikyti brandos darbą.   Kaip ir anksčiau, brandos atestatui gauti mokinys turės išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną dalyko brandos egzaminą  (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Mokiniai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai.   Bus organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir  pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks balandžio 24 – birželio 20 dienomis,  pakartotinė – birželio 21 – liepos 11 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.   Egzaminus eksternams (asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams) organizuos savivaldybės bazinė mokykla – Prienų „Žiburio“ gimnazija (J. Basanavičiaus g. 1), tel. (8 319) 52 430, el. p. [email protected].   Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti Nacionalinio egzaminų centro  interneto svetainėje www.nec.lt bei Švietimo ir mokslo ministerijos  interneto svetainėje http://www.smm.lt. Šiais klausimais galima pasiteirauti ir Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje, tel. (8 319) 61 136; 8 614 91 279 arba el. p. [email protected].