Prienų globos namų direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V- 129 „Dėl konkurso paskelbimo Sveikatos priežiūros skyriaus vadovo pareigoms užimti“ Prienų globos namai, biudžetinė įstaiga, buveinė – Panemunės g. 28, LT 59116 Prienai, į. k. 190795318 skelbia konkursą Sveikatos priežiūros skyriaus vadovo pareigoms užimti.Darbo pobūdis:    • organizuoti sveikatos priežiūrą globos namuose (prevencija, atstatomosios funkcijos, socialinė ir medicininė reabilitacija, slauga);    • organizuoti bei koordinuoti sistemingą, nepertraukiamą darbą Sveikatos priežiūros skyriuje;    • organizuoti gyventojų reabilitacijos procesą, vykdyti jo kontrolę;    • rengti globos namų gyventojų sveikatinimo programas ir projektus, dalyvauti juos įgyvendinant;    • dalyvauti gyventojų adaptacijos programoje bei jos rengime; dalyvauti priimant naują gyventoją; organizuoti gyventojų ir darbuotojų švietimą sveikatos priežiūros klausimais; nustatinėti Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, vertinti jų kasmetinę veiklą;    • kontroliuoti Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojų darbo ir poilsio laiką, sudarinėti darbo grafikus, pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius;    • kontroliuoti, kad pavaldūs darbuotojai laikytųsi darbų saugos, gaisrinės saugos ir įrenginių naudojimo instrukcijų reikalavimų;    • pagal kompetenciją instruktuoti pavaldžius darbuotojus pagal darbų ir gaisrinės saugos instrukcijas;    • organizuoti pavaldaus personalo kvalifikacijos kėlimą;    • teikti Sveikatos priežiūros skyriaus metines veiklos ataskaitas ir planus.Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:    • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros ar slaugos administravimo, vadovavimo ar koordinavimo srityje.    • Žinoti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių teisės aktų bei dokumentų valdymo reikalavimus.    • Turėti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.    • Žinoti darbo su neįgaliais ir senyvo amžiaus asmenimis, komandinio darbo ypatumus, gebėti operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus.    • Gebėti dirbti MS Microsoft Office programų paketu.  Privalomi pateikti dokumentai:     1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse;    2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinantys dokumentai;    3. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, reikalingus įgūdžius, savo privalumų sąrašą, t. y., nurodyti dalykines savybes).    4. Užpildytą pretendento anketą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybės ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedą. Pretendentų dokumentai priimami: 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Prienų globos namų interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms. Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą teikia: Prienų globos namų personalo specialistė Džiuginta Mikalauskienė, tel. (8 319) 60 368, el. p. [email protected] Dokumentų pateikimo būdas:  el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)