Prienų rajono savivaldybės administracija ir projekto partneriai – visi rajone esantys pirminės sveikatos priežiūros centrai (VšĮ Prienų rajono, Jiezno, Balbieriškio, Stakliškių, Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrai, VšĮ „Veiveriečių sveikata“, UAB „Pagalba ligoniui“, UAB „Vita simplex“, UAB „MediCA klinika“) pradeda vykdyti projektą „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas Prienų rajone“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“. Projekto tikslas – pagerinti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Prienų rajone. Projekto metu bus siekiama sumažinti Prienų rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo. Tikslinė projekto asmenų grupė – asmenys, sergantys tuberkulioze, kuriems gydytojas pulmonologas paskyrė ambulatorinį tiesiogiai stebimą trumpo gydymo kursą. Tuberkulioze sergantiems pacientams bus suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonai) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu ir užtikrintas faktiškai patirtų kelionės į ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias sveikatos priežiūros įstaigas ir namo išlaidų kompensavimas. Taip pat bus apmokamos faktiškai patirtos kelionės išlaidos gydančiajam personalui. Projektas „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas Prienų rajone“ bus finansuojamas iš ES struktūrinio fondo ir Lietuvos biudžeto lėšų. Paramos suma 9457,85 Eur, 773,35 Eur – Prienų r. savivaldybės biudžeto lėšos. Projektui įgyvendinti iš viso skirta 10 231,20 Eur.
Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija