Rugsėjo 27 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo apsvarstyta ir patvirtinta 10 sprendimo projektų, beveik pusė jų – švietimo klausimais.   Patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – Reglamentas) pakeitimo projektas. Nuo 2019-01-01 LR vietos savivaldos įstatyme vartota sąvoka „Savivaldybės kontroliuojama įmonė“ pakeista į sąvoką „Savivaldybės valdoma įmonė“. Atsižvelgiant į tai, atitinkamai pakeisti Reglamento 3.15, 14.2, 165.10 papunkčiai bei 12, 94, 180 punktai.    Vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo pakeitimais papildyti Reglamento 165.16 ir 165.17 papunkčiai, numatant, kad, kai meras negali eiti pareigų, tai funkcijas, susijusias su biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų darbo santykiais, gali įgyvendinti ir mero pavaduotojas. Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, atitinkamai pakeistas ir Reglamento 171 punktas.    Reglamento 156 punktas papildytas, numatant, kad Savivaldybės taryba tvirtina ir mero pareigas laikinai einančio Savivaldybės tarybos nario darbo užmokestį, bei nustatyta, kad „merui darbo užmokestis nemokamas, kai jam yra taikomos kardomosios priemonės, dėl kurių meras negali vykdyti mero įgaliojimų“. Reglamento 71 punktas išdėstytas nauja redakcija, išbrauktos perteklinės teisės normos, siekiant užtikrinti šio punkto aiškesnį reglamentavimą.    Posėdyje patvirtinti Prienų r. savivaldybei skirtų mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo bei mokyklų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašai. Taip pat patvirtinti Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų r. švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo pakeitimai: pasikeitus teisės aktams neliko sąvokos „socialinės rizikos šeima“ ir apraše įteisinta nuostata atleisti nuo mokesčio vaikus iš socialinės rizikos šeimų tapo nebeaktuali; aprašas papildytas nauju punktu, atsižvelgiant į atnaujintą Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą, kuriame numatoma galimybė organizuoti vaikams pritaikytą maitinimą, vaikus maitinant tą dieną iš namų atsineštu maistu. Atkreipiamas dėmesys, kad toks maitinimas gali būti skirtas ir mokestis už darželį neskaičiuojamas tik turint raštiškas gydytojų rekomendacijas, kai pritaikyto maitinimo patiekalų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos virtuvėje pagaminti nėra galimybių, sudarius sutartį su vaiko atstovais pagal įstatymą dėl vaiko maitinimo iš namų atsineštu maistu. Taip pat patvirtinta 0,5 etato mokytojo padėjėjo Prienų r. Išlaužo pagrindinėje mokykloje.     Posėdyje pritarta projektui  „Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“. Projekte dalyvaus penkios viešąsias sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose bus pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra: VšĮ Prienų rajono PSPC, VšĮ Veiverių PSPC, VšĮ Jiezno PSPC, VšĮ Balbieriškio PSPC, VšĮ Stakliškių PSPC. Pasinaudoti kokybiškesnėmis sveikatos priežiūros paslaugomis galimybę turės 11 385 Prienų rajono gyventojai.   Projekto lėšomis bus galimybė modernizuoti įstaigų infrastruktūrą, įsigyti reikalingos įrangos, įrengti specialius kabinetus, įstaigas pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, vystyti paslaugas slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, onkologinių ligų ir sveiko senėjimo srityje. Prie projekto finansavimo Prienų rajono savivaldybė turės prisidėti ne mažiau kaip 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, apmokėti netinkamas finansuoti projekto išlaidas (jeigu tokių bus) bei užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo. Projektas bus teikiamas finansinei paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti.   Posėdyje taip pat buvo patvirtinta biudžeto pakeitimai, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita, perduotas Prienų r. savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti šiuo metu Kūno kultūros ir sporto centro patikėjimo teise valdomas pastatas – sandėlis. Prienų r. savivaldybės informacija