Prienų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015– 2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį:  VPS priemonės„Ūkio ir verslo plėtra“Nr. LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 Remiamos veiklosParama teikiama ne žemės ūkio veiklai verslui pradėti, įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos  Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d.  įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK), išskyrus veiklas, išvardintas Finansavimo sąlygų aprašo (toliau – FSA) 4.2.6.1. papunktyje. Tinkami vietos projektų vykdytojai Fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė. Kvietimui skiriamaVPS paramos lėšų suma 582693,00 EurDidžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 51437,50 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus Finansavimo šaltiniaiEŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos.

     Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 582693,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.      Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.prienuvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Prienų rajono vietos veiklos grupės vykdytojos būstinėje adresu Kauno g. 2, Prienai.      Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. spalio 29 d. 8.00 val. iki 2018 m. gruodžio 7 d. 15.00 val.     Vietos projektų paraiškos priimamos Prienų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Kauno g. 2,(antras aukštas) Prienai.     Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį arba el. paštu) bus laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.      Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.      Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).     Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Prienų rajono vietos veiklos grupės būstinėje (darbo dienomis nuo 08.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais iki 16.00 val.) arba elektroniniu paštu. Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: projekto vadovė Virginija Žliobienė tel. +370 630 01772, projekto administratorius Saulius Narūnas tel. +370 686 31118, el. paštas [email protected]        Išsamesnė informacija