Lapkričio 26 d. vykusiame nuotoliniame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėti 32 klausimai.   Savivaldybės mero A. Vaicekausko kvietimu posėdžio pradžioje prisijungė ir naujai išrinktas Prienų krašto Seimo narys A. Palionis. Meras jį pasveikino naujos kadencijos Seime proga, palinkėjo gero darbo bei glaudaus bendradarbiavimo, dažnesnių susitikimų aptariant naujus įstatymus, kitus Seime priimamus teisės aktus bei kraštui svarbius klausimus.   Padėkojęs už sveikinimus, Seimo narys patikino esantis atviras ir pasirengęs padėti savo kraštui. Su Seimo nariu buvo aptartas bendras darbas siekiant magistralinio kelio Kaunas – Prienai rekonstrukcijos paspartinimo, kiti savivaldai aktualūs klausimai.     Biudžeto ir mokesčių klausimai   Posėdyje buvo patvirtinti Prienų r. savivaldybės 2020 metų biudžeto pakeitimai su papildymu, į biudžeto pajamų pakeitimus įtrauktas pasiūlymas administracijos direktoriaus rezervui skirti 15 tūkst. eurų (asmens apsaugos priemonėms dėl COVID-19 visoms biudžetinėms įstaigoms) ir 53 tūkst. eurų, gautų Prienų KLC rekonstrukcijai.   Taryba neatleido UAB „Daukšiagirio sodai“ nuo 2020 m. žemės mokesčio (828 Eur) ir valstybinės žemės nuomos mokesčio (229,89 Eur). Iškilus rizikai, jog dėl COVID-19 pandemijos Savivaldybė nesurinks patvirtintų biudžeto pajamų ir negalės tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų pagal patvirtintą biudžeto išlaidų planą, Tarybos sprendimu buvo pratęstas 524 050 Eur paskolos (kredito linijos), paimtos iš AB ,,Swedbank“.   Švietimo ir sporto klausimai   Vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintomis lėšomis skaitmeniniam ugdymui, patvirtinti Prienų r. savivaldybei skirtų mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimai. Pagal aprašą bendrojo ugdymo mokyklos šias lėšas galės skirti skaitmeniniam turiniui ir kompiuterinei įrangai įsigyti bei mokytojų skaitmeninei kompetencijai tobulinti.   Atsižvelgiant į tai, kad dar 2018 m. spalio 18 d. buvo patvirtinta nauja Lietuvos Respublikos sporto įstatymo redakcija, kurioje nebeliko termino „kūno kultūra“, Taryba patvirtino naują Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimo priemonės lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą. Aprašas papildytas vertinimo kriterijais, iš dalies pakeista paraiškų vertinimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarka.   Taip pat patvirtinti Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo pakeitimai. Balsų dauguma Taryba papildė Prienų r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainius, kurie priimti dėl baigiamo įrengti baseino būsimų veiklų ir naujų paslaugų.   Turto valdymas   Posėdyje buvo patvirtinta 11 sprendimų projektų, susijusių su turto valdymo – perėmimo, perdavimo, nuomos, pirkimo, nurašymo – klausimais.   Taryba sutiko perimti Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms vykdyti Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą mokyklinį M2 klasės autobusą „Mercedes-Benz Sprinter 514CDI“, kuris bus  perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų r. Stakliškių gimnazijai.   Taryba leido ne konkurso būdu išnuomoti Jiezno gimnazijos patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias patalpas mokinių maitinimo paslaugai teikti bei pirkti neskelbiamų derybų būdu gyvenamąjį namą su ūkio pastatais ir 0,3 ha žemės sklypu, taip pat butą ir dalį ūkinio pastato Jiezno mieste. Meras pasidžiaugė, kad administracija ėmėsi iš esmės tvarkyti socialinius būstus – neremontuojamus griauti ar parduoti, o tinkamus remontuoti.  Tarybos sprendimu patvirtintas Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas. Į sąrašą įrašytas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis, tačiau labai prastos būklės ir Savivaldybės poreikiams nereikalingas nekilnojamasis turtas: du butai, ūkiniai pastatai bei administracinis pastatas Jiezne, dalis gyvenamojo namo bei kiemo statinių su jiems priklausančia žemės sklypo dalimi Veiverių sen. Skriaudžių k., sandėlis Stakliškių k.    Taryba nusprendė nutraukti šalių susitarimu anksčiau termino Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (pastato, esančio Vytauto g. 7, Jiezno m.) nuomos sutartį, kadangi turtas bus parduodamas viešame aukcione.   Taryba patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą. Į sąrašą įtrauktam nekilnojamajam turtui nuo 2021 metų bus taikomas 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifas.  Posėdyje taip pat patvirtinti Prienų r. savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo pakeitimai, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimai, želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pakeitimai.    Bendruomenių, bendrijų ir nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas   Tarybos sprendimu patvirtinti Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų religinių bendruomenių ir bendrijų, nevyriausybinių organizacijų bei jaunimo organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašai.   Patvirtintos ir Prienų rajono savivaldybės 2021 metų prioritetinės veiklos kryptys nevyriausybinėms organizacijoms:
Socialinio verslo skatinimas;
Edukacinių veiklų plėtra;
Juozo Lukšos-Daumanto metų paminėjimas;
LDK kanclerio Kristupo Zigmanto Paco 400-ųjų gimimo metinių paminėjimas;
Archyvų metų paminėjimas;
Vaikų dienos centrų plėtra;
Vaikų užimtumo vasaros atostogų metu didinimas;
Jaunimo užimtumo ir iniciatyvų skatinimas;
Gyventojų sveikatos stiprinimas ir monitoringas;
Asmenų, turinčių proto negalią ar psichikos sutrikimų, užimtumas ir integracija į bendruomenę;
Prienų krašto identiteto aktualizavimas, turizmo skatinimas.
   Apibrėžiant prioritetines kryptis atsižvelgta į sritis, kurios šiuo metu yra aktualiausios Prienų krašto vystymuisi, verslo skatinimui, įvairių visuomenės grupių užimtumo, įtraukimo į veiklas didinimui.     Socialiniai ir kiti klausimai   Atsižvelgiant į socialinės globos organizavimo išlaidų didėjimą ir siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę senyvo amžiaus asmenims bei asmenims su negalia, o ypač su sunkia negalia, patvirtinta Prienų globos namų  teikiamų socialinių paslaugų kaina: suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – 900 Eur per mėn. (buvo 840 Eur); suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui – 800 Eur per mėn. (buvo 740 Eur).   Vadovaujantis teisės aktais patvirtinti Prienų r. savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatai.   Tarybos sprendimu patvirtintas Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Prienų r. savivaldybėje tvarkos aprašas. Informacija apie organizuojamą ir teikiamą laikino atokvėpio paslaugą (galimos teikti paslaugos ir jų teikimo periodiškumas, kita, laikino atokvėpio paslaugos teikėjo nuomone, svarbi informacija) bus viešai skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.   Taryba vienbalsiai patvirtino Prienų miesto Durpyno gatvės geografines charakteristikas. Šiuo metu pagal esamą gatvės ašinę liniją Durpyno gatvė neturi privažiavimo iki visų suformuotų ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų, taip pat nebuvo sujungta su Kęstučio gatvės ašine linija.Prienų r. savivaldybės informacija