Gruodžio 22 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti svarbūs Prienų krašto gyventojams klausimai. Tarybos sprendimu patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano, 2020 m. biudžeto pakeitimai. Biudžete 10000 eurų papildytas Administracijos direktoriaus fondas. Šias lėšas numatyta skirti sveikatos priežiūros įstaigoms asmens apsaugos priemonėms įsigyti.    Posėdyje patvirtintas Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas. Šis aprašas įtvirtins galimybę Prienų rajono gyventojams spręsti, kaip panaudoti dalį savivaldybės biudžeto lėšų. Gyventojai galės patys siūlyti idėjas, kaip gerinti gyvenamąją aplinką, ir išrinkti labiausiai patikusias. Tikimasi tokiu būdu ne tik sukurti patrauklesnę ir patogesnę gyvenamąją aplinką, bet ir didinti skaidrumą ir pasitikėjimą Savivaldybe, skatinti bendruomenių iniciatyvas, ieškoti naujų ir efektyvių gyventojų ir Savivaldybės bendradarbiavimo formų.    Toks gyventojų įtraukimas į savivaldybės valdymą yra vadinamas dalyvaujamuoju biudžetu. Šiuo metu pasaulyje yra apie 1,5 tūkst. dalyvaujamųjų biudžetų. Lietuvoje dalyvaujamuosius biudžetus įgyvendina 8 savivaldybės. Prie šios iniciatyvos prisideda ir mūsų Savivaldybė.   Atsižvelgiant į higienos normų nuostatas, kuriomis vadovaujantis vienu metu grupėje, kurioje yra vaikų iki 1 metų amžiaus, turi dirbti ne mažiau kaip 2 pedagogai; grupėje, kurioje ugdomi 1 metų amžiaus ar vyresni vaikai turi dirbti ne mažiau kaip 2 darbuotojai, iš jų – ne mažiau kaip 1 pedagogas (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ar priešmokyklinio ugdymo pedagogas), taip pat į rajono švietimo įstaigų prašymus, padidintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius (mokytojo padėjėjams) nuo 2021 m. sausio 1 d.: Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje – 4,815 pareigybės, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje – 1,3 pareigybės, Skriaudžių pagrindinėje mokykloje – 0,83 pareigybės, Prienų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ – 0,25 pareigybės.   Taryba pritarė prašymui papildyti AB „Prienų šilumos tinklai“ investicijų planą. Numatytos investicijos būtų vykdomos plečiant bendrovės centrinio šildymo sistemos tinklą, kadangi bendrovės aptarnaujamoje centrinio šilumos tiekimo tinklo teritorijoje kuriasi verslo įmonės, statomi nauji arba rekonstruojami seni gyvenamieji daugiabučiai namai. 2020–2021 metais AB „Prienų šilumos tinklai“ planuoja prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo iki trijų naujų objektų.   Taryba sutiko perimti Savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą – nešiojamuosius kompiuterius – ir juos perduoti Prienų rajono švietimo įstaigoms.    Taryba prieš terminą nutraukė sutartį su Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorine valdyba. Kurčiųjų organizacijai suteiktos erdvesnės patalpos J. Basanavičiaus g. 16 (buvusiame l.-d. „Saulutė“ pastate). Likusios laisvos patalpos bus išnuomotos viešojo konkurso būdu.   Taryba sutiko, kad VšĮ Užuguosčio bendradarbystės centro buveinė būtų įregistruota Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose adresu Mokyklos g. 10, Užuguosčio k., Stakliškių sen. Taip pat patvirtino Leidimų naudotis Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašą. Leidimus važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis išduos seniūnijos. Atkreiptinas dėmesys, kad, jei didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės maršrutas apima kelių seniūnijų kelius ir gatves, leidimą išduoda seniūnija, kurios riba kertama pirmoji. Leidimas gali būti išduodamas važiuoti vieną kartą, mėnesiui arba metams.   Taryboje patvirtinti Savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijai ir tvarkos aprašas, savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas. Patvirtintas 0 Eur/m2 tarifas, kadangi Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nėra nustatytos prioritetinės ir neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijos (jos bendrajame plane turi būti patvirtintos iki 2023 m. sausio 1 d.).Taryba infrastruktūros plėtros organizatoriumi paskyrė Savivaldybės administraciją, patvirtino infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašą.   Taryba taip pat patvirtino Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodiką bei Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašą.   Pripažino būtinu visuomenės poreikiams apie 0,1000 ha ploto valstybinės žemės sklypą, esantį Veiverių mstl. Tvenkinio g. Minėtame sklype yra automobilių stovėjimo aikštelė, kuria naudojasi poilsiautojai, žvejai ir kiti gyventojai.   Posėdžio pabaigoje Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas padėkojo visiems Tarybos nariams, administracijai ir specialistams už bendrą darbą per visus metus. Anot mero, buvo priimta daug gerų sprendimų, buvo daug ir ilgų diskusijų, bet ilgi svarstymai ir diskusijos – tik dėl paties geriausio rezultato Prienų kraštui ir žmonėms. Meras palinkėjo politikams, darbuotojams ir jų artimiesiems gerų, šiltų, sveikų švenčių, kad kitais metais vėl visi susitiktų, kupini naujų idėjų, sumanymų ir energijos visiems darbams įgyvendinti.Prienų rajono savivaldybės informacija