Vasario 25 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje svarstytas 31 klausimas, išklausyta Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaita.    Žemės klausimai   Pirmuoju sprendimo projektu patikslintas Prienų r. savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T3-208 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo“ 2.1 papunktis, panaikinant įtvirtintą nevienodą teisinį reguliavimą, t. y. išskirtinę teisę naudotis lengvata asmenims, turintiems žemės ūkio paskirties žemę ar (ir) namų valdą ir deklaravusiems gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje.   Patvirtintas Žemės,valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčių lengvatų teikimo pagal atskirus prašymus tvarkos aprašas. Panaikintas apribojimas galiojusiai nuostatai dėl lengvatos suteikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ar neįregistravusiems įmonės savivaldybės teritorijoje. Taip pat apraše numatyta galimybė pareiškėjams pateikti dokumentus elektroninėmis priemonėmis, patvirtinta prašymo forma, atsisakyta dokumentų pateikimo, kada informaciją galima gauti iš turimų (prieinamų) duomenų bazių, bei atsižvelgta į asmens duomenų apsaugos reikalavimus. Išbrauktas punktas, kad juridiniai asmenys, prašantys suteikti mokesčio lengvatą, turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo pažymą apie juridinio asmens įsiskolinimą valstybės ir savivaldybės biudžetams.   Projektai ir seniūnaičių veikla   Pritarta projektui „Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos stadiono pritaikymas bendruomenės fizinį aktyvumą skatinančioms veikloms“ bei siūlymui prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis lėšomis ne mažiau kaip 16 proc. nuo projekto sąmatos.   Tarybos valdančiosios koalicijos balsų persvara pritarta projektui „Veiverių miestelio laisvalaikio erdvės sutvarkymas“. Preliminari projekto vertė – 101 121,05 Eur, iš jų: 96 065,00 Eur – ES lėšos, 5 056,05 Eur  – savivaldybės biudžeto lėšos. Tikslesnė projekto vertė bus nustatyta parengus darbų sąmatas ir gavus komercinius pasiūlymus.   Tarybos sprendimu pakeisti Prienų r. savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatai bei seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas. Nelieka galiojančių nuostatų, kad seniūnaitį atšaukia administracijos direktorius, taip pat numatyti 3 seniūnaičių rinkimų balsavimo būdai, papildytas sąrašas asmenų, kas negali būti renkamas seniūnaičiu, ir kt.     Patvirtinti pareiginės algos koeficientai   Taryba balsų dauguma nustatė Prienų r. savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficientą (baziniais dydžiais) – 15 ir priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos koeficientą (baziniais dydžiais) – 15 ir priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą teisės aktų nustatyta tvarka, Administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficientą (baziniais dydžiais) – 17,5 ir priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą teisės aktų nustatyta tvarka.   Komisijų, nevyriausybių organizacijų klausimai    Patvirtinti Prienų r. savivaldybės tarybos Etikos, Antikorupcijos komisijų veiklos nuostatai, Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimo priemonės lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo, Jaunimo organizacijų projektų paraiškų vertinimo, Religinių bendruomenių ir bendrijų projektų paraiškų vertinimo, Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos. Pakeistas Prienų r. savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, Bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai.   Turtas    Patvirtinti sprendimų projektai, susiję su Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimu valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, taip pat nekilnojamojo turto tikslinės naudojimo paskirties pakeitimais, sutarčių atnaujinimu, nutraukimu prieš terminą, atleidimu nuo savivaldybei priklausančio turto nuomos mokesčio karantino laikotarpiu ir kt.Tarybos sprendimu nurašytas ir pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo, sugedimo valstybei nuosavybės teise priklausantis švietimo įstaigų patikėjimo teise valdomas turtas.   Keliai, želdiniai, pašalpos ir kiti klausimai   Patvirtintas Prienų r. savivaldybės kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto trejų metų prioritetinis objektų sąrašas. Preliminari lėšų suma trejiems metams – 10 760 634 Eur.   Atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius teisės aktus, patvirtintas Butų ir kitų patalpų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių priedas.   Nepritarta sprendimo projektui „Dėl Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.   Patvirtinti Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimai.    Posėdyje pritarta sprendimo projektui dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo procedūrų pradžios, specialiojo plano rengimo tikslų ir uždavinių nustatymo.   Taryba delegavo Prienų r. savivaldybės merą Alvydą Vaicekauską atstovauti Prienų rajono savivaldybei ir dalyvauti Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose iki 2019–2023 m. Savivaldybės tarybos kadencijos įgaliojimų pabaigos, taip pat įgaliojo administracijos direktoriaus pavaduotoją Algį Marcinkevičių atstovauti Prienų r. savivaldybei mero laikino nedarbingumo, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais, kai jis negali vykdyti pareigų dėl objektyvių priežasčių.   Posėdžio pabaigoje buvo išklausyta Prienų r. savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaita, kurią pateikė komisijos pirmininkė, mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė. Pirmininkė padėkojo visiems Tarybos nariams už dalyvavimą bendrame procese ir vylėsi, kad šiais metais nebus nė vieno tyrimo dėl etikos pažeidimų. Prienų r. savivaldybės informacija