Kovo 25 d. vykusiame nuotoliniame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje iš 40 svarstytų sprendimo projektų beveik pusė (19) – švietimo įstaigų ataskaitos. Pirmiausia išklausytos Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos.    Adminstracijos direktoriaus ataskaita    Administracijos direktorė pažymėjo, kad 2020 m. buvo išskirtiniai dėl COVID-19 pandemijos. Jie pareikalavo ne tik papildomų finansų, bet ir bendrų pastangų, atsakomybės prisiėmimo. Nuotolinis darbas, privalomas funkcijų įgyvendinimas, visų biudžetinių įstaigų darbo sutelktumas, iššūkiai švietimo, socialinėje, kultūros srityse parodė, kad Savivaldybės valstybės tarnautojai, specialistai, biudžetinių įstaigų vadovai ir darbuotojai yra kompetentingi bei sugebantys dirbti komandoje ir rasti sprendimus net sudėtingiausiose situacijose.   Anot J. Zailskienės, 2020 m. sėkmingai panaudotos dėl COVID-19 pandemijos valstybės skirtos lėšos socialinei apsaugai (378 600 Eur), vaikų vasaros užimtumui organizuoti (61 400 Eur), kelių infrastuktūria gerinti (200 000 Eur). Pandemija paskatino gyventojus aktyviau naudotis elektroninėje erdvėje teikiamomis paslaugomis.    Buvo pasidžiaugta, kad metų pabaigoje 163 800 Eur sumažėjo Savivaldybės administracijos mokėtinos sumos. Taip pat akcentuotas Administracijos darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, komandinio darbo ir bendradarbiavimo stiprinimas, kuris lėmė spartesnį darbą, skatino greičiau spręsti gyventojams aktualias problemas, padėjo surasti profesionalesnius sprendimus.   Pabrėžta, kad praėjusiais metais buvo dar intensyviau vykdyta gatvių, kelių teisinė registracija, įrengta nemažai naujų vaizdo stebėjimo kamerų visame rajone, daug dėmesio skirta Savivaldybės būsto fondo tvarkymui, apleistiems ir bešeimininkiams statiniams, jų tikrinimui, susitikimams su savininkais ir konkretiems veiksmams, taip pat bendruomenių veiklų stiprinimui ir finansiniam skatinimui, antikorupcinei veiklai ir duomenų apsaugai, teisės aktų registracijai dokumentų valdymo sistemoje, kuri leido užtikrinti įstaigos darbo skaidrumą bei aiškumą, ir kitoms svarbioms sritims.   Anot J. Zailskienės, ir šiais metais daug dėmesio bus skiriama Savivaldybės turto efektyviam naudojimui ir valdymui, darbų tęstinumui ir naujų planavimui, bus atsakingai ruošiamasi naujam ES finansavimo laikotarpiui.    Ir toliau numatoma vykdyti kelių priežiūrą bei kelių (gatvių) teisinę registraciją. Tai labai svarbu, nes artimiausiu metu nuo registruotų kelių (gatvių) kiekio priklausys Savivaldybei skiriamas finansavimas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos.   Baigdama ataskaitą direktorė padėkojo Administracijos darbuotojams už bendrą darbą šiuo sunkiu laikotarpiu, už nuoširdžias pastangas, atviras diskusijas, geranoriškumą ir profesionalumą, taip pat Savivaldybės merui ir Tarybai už palaikymą, supratimą  bei konstruktyvumą.    Savivaldybės meras A. Vaicekauskas pagyrė direktorę ir visus darbuotojus už gerą darbą pandemijos metu, situacijos valdymą. Anot mero, nėra tokių iššūkių, kurių negalima būtų įveikti su dabartine komanda: darbas buvo efektyvus, kaip niekada sutelkta skyrių veikla. Jis palinkėjo tolesnės sėkmės, tęsti darbus pastatų, socialinio būstas priežiūros, modernių valdymo sistemų diegimo srityse, taip pat dar daugiau dėmesio skirti kreditorinių įsiskolinimų sumažinimui, investiciniai projektų ir idėjų generavimui.    Teigiamų įvertinimų sulaukta ir iš Tarybos narių, pritarusių merui, jog nuveikta nemažai darbų, matyti gerų poslinkių. Kai kurie išsakė ir savo pastebėjimus, palinkėjo sėkmės ir darbų tęstinumo.    Balsų dauguma Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitai buvo pritarta.    Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita   Kaip teigė Kontrolės ir audito tarnybos vadovė V. Gaidienė, Tarnyba vykdė Prienų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo programą, kurios tikslas – užtikrinti sklandų Savivaldybės darbo organizavimą ir įgyvendinamų funkcijų vykdymą. 2020 metais atliko 2019 metų Prienų rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą ir įvertino biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 2019 metais teisėtumą pasirinktose audituoti srityse. Taip pat siekdama, kad būtų tinkamai ir tikslingai naudojamas Savivaldybės materialusis ir finansinis turtas, kad kuo mažiau būtų daroma pažeidimų jį apskaitant, Tarnyba vykdė prevencinę veiklą. Kaip ir kasmet, veiklos ataskaitoje pateikė informaciją apie rekomendacijas ir jų įgyvendinimą. (Įgyvendinant veiklos viešumo principą, Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos ir visos atliktų auditų ataskaitos bei išvados viešinamos Savivaldybės interneto svetainėje. Visi audituojami subjektai turi galimybę susipažinti su nustatytomis klaidomis, teisės aktų pažeidimais, gali įvertinti kylančias grėsmes bei riziką ir savo srityje, taisyti klaidas ir ateityje jų išvengti. – Past.).    Kontrolierė V. Gaidienė patikino, kad Kontrolės ir audito tarnyba siekia būti ne tik vertintoja, bet ir aktyvia patarėja ir pagalbininke, skatinančia viešojo sektoriaus pažangą ir prevencinį audito poveikį, todėl toliau stiprins bendradarbiavimą su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, komunikavimą su audituojamais subjektais, Savivaldybės administracija.    Taryba ataskaitai pritarė, o meras palinkėjo gero darbo ir sėkmės.    Strateginio veiklos plano ir biudžeto pakeitimai   Posėdyje patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pakeitimai: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programoje įrašytos dvi naujos 1 uždavinio „Formuoti saugią, visiems bendruomenės nariams prieinamą ir veiksmingą ugdymo aplinką“ priemonės ir jų asignavimai: „Mokymosi sunkumų dėl COVID-19 patiriančių mokinių konsultavimas“, asignavimai – 10000 Eur, „Mokytojų padėjėjų pareigybių finansavimas“, asignavimai – 34500 Eur. Šios naujos priemonės įtrauktos todėl, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija savivaldybėms skyrė lėšų šioms priemonėms finansuoti 2021 metais; Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programoje 3 uždavinio „Gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją, užtikrinti socialinę globą“ 6 priemonės „Neįgaliųjų automobilių išlaikymas“ pavadinimas pakeistas į „Socialines paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų transporto priemonių išlaikymas“, taip pat šiai priemonei papildomai įrašyta 3500 Eur savivaldybės biudžeto lėšų, kadangi gautas maltiečių organizacijos, kuri vykdys projektą „Maistas ant ratų“ (bus teikiamos paslaugos vienišiems, neturintiems artimųjų, apleistiems ir skurstantiems dėl minimalių pajamų asmenims), prašymas skirti lėšų automobiliui išlaikyti).   Taip pat posėdyje patvirtinti Prienų r. savivaldybės 2021 m. biudžeto pakeitimai.   Švietimas   Patvirtintas  Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrasis planas.    Nuspręsta iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti Prienų r. Jiezno muzikos mokyklą ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklą, prijungiant jas prie Prienų meno mokyklos. Reorganizavimo tikslas – plėtoti geros kokybės meninį švietimą, sukuriant darniai veikiantį, nuolat atsinaujinantį, neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovę ir prieinamumą užtikrinantį meno mokyklų tinklą už Savivaldybei pakeliamą kainą.   Posėdyje patvirtintos naujos mokytojų padėjėjų pareigybės ugdymo įstaigose teikti pagalbą vaikams, turintiems didelių ir vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių: po 1 pareigybę Prienų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ ir Skriaudžių pagrindinėje mokykloje ir 0,5 pareigybės Išlaužo pagrindinėje mokykloje.   Taryba pritarė siūlymui įsteigti Jiezno gimnazijoje išlyginamąją klasę lietuvių kalbai mokytis ir pasirengti mokytis pagal bendrojo ugdymo programas. Į ją bus priimami mūsų šalies piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos.   Išlyginamajai klasei finansuoti 4 mėnesiams reikės vidutiniškai 6500 Eur savivaldybės biudžeto lėšų (iš savivaldybės perskirstomų mokymo lėšų).   Taryba suderino Prienų kūno kultūros ir sporto centro darbo laiką: pirmadieniais – sekmadieniais nuo 6.00 val. iki 22.00 val.   Turtas    Taryba papildė Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį su UAB „Kautra“, kurioje numatyta galimybė tam tikrais atvejais keisti autobusų stoties darbo valandas, darbo grafiką derinant su Savivaldybės administracija be atskiro Savivaldybės tarybos sprendimo. Kitu sprendimu Taryba neatleido įmonės nuo nekilnojamojo turto mokesčio karantino metu.    Taryba perdavė VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį 20 metų savarankiškosioms funkcijoms vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – eilių valdymo sistemą.    Taryba pritarė R. Strikausko fotografavimo įmonės „Rifota“ ir UAB „Eteris“ prašymams nutraukti nuomos sutartis dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Prienų Kauno g. 2, nuomos, kadangi sutartys yra pasenusios ir neatitinka teisės aktų reikalavimų.    Keliai   Posėdyje patvirtintas Prienų r. savivaldybės 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašas. Kapitalui formuoti skirta 700 000 Eur, einamiesiems tikslams 497,700 Eur.   Sutikta perimti Prienų r. savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai (savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą – kelią Prienai–Birštonas Nr. 3306 (unik. Nr. 4400-2008-0146), sutampantį su Prienų miesto J. Basanavičiaus, Kęstučio ir Paupio gatvių dalimis.   Perėmus kelią savo nuosavybėn, Savivaldybė galės priimti sprendimus dėl kelio ženklų pastatymo, vietų perėjoms parinkimo.   Socialiniai klausimai   Patvirtinta Jiezno paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kaina vienam vaikui per mėnesį  – 1552 Eur, iš jų 160 Eur – globos (rūpybos) išmoka vaikui, 1392 Eur – savivaldybių lėšos.   Nuo 2021 m. sausio 1 d. padidėjo bazinės socialinės išmokos dydis, nuo kurio priklauso globos (rūpybos) išmoka. Bazinės socialinės išmokos dydis nuo 2021 m. – 40 Eur.    Žemės klausimai   Taryba nusprendė kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl 4,3921 ha kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0017:266, unikalus Nr. 4400-5063-8418), esančio Prienų m., perdavimo Prienų r. savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Sklypas numatytas visuomenės poreikiams, t. y. viešojo naudojimo poilsio objektams.Prienų r. savivaldybės informacija