Daug širdžių nuliūdino žinia, kad balandžio 17 d., eidamas 93-uosius metus, mirė didžiai gerbiamas klebonas, monsinjoras, Prienų miesto garbės pilietis Juozapas Užupis.   Monsinjoras Juozapas Užupis gimė 1929 m. sausio 23 d. Vidgirių kaime, Šakių rajone.   1936–1942 m. mokėsi Griškabūdžio pradžios mokykloje, 1942–1948 m. Šakių gimnazijoje.   1948–1953 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.   1952 m. rugsėjo 21 d. buvo pašventintas kunigu.   Per beveik 70 tarnystės metų Juozapas Užupis sielovadinį darbą atliko įvairiose Lietuvos vietose: dirbo Radviliškio parapijos vikaru, atliko klebono pareigas Žalpių, Gižų, Gelgaudiškio, Ūdrijos, Gudelių, Riečių parapijose.    Nuo 1976 m. rugpjūčio 12 d. buvo paskirtas Prienų parapijos klebonu. Dirbdamas Prienuose jis buvo skiriamas ir į Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio tribunolo notaro pareigas, buvo Vilkaviškio vyskupijos Kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos narys, Aleksoto dekanato vicedekanas.    1990 m. kovo 9 d. Juozapui Užupiui buvo suteiktas monsinjoro garbės titulas.    Nuo 1992 m. monsinjoras atliko ir Naujosios Ūtos parapijos klebono pareigas, kažkurį laiką buvo bažnytinio tribunolo oficiolu (vėliau tais pačiais metais viceoficiolu) ir Aleksoto dekanato dekanu. 2003 m. klebono pareigas Prienų ir Naujosios Ūtos parapijose perleido savo pasekėjui, o pats buvo paskirtas Prienų parapijos altarista.    Per 45 kunigystės Prienų krašte metus monsinjoras Juozapas Užupis tapo artimas ir savas kiekvienam, kam teko laimė jį pažinti. Monsinjoras pakrikštijo ne vieną kūdikį, suteikė sakramentus, palaimino santuokas, palydėjo ne vieną parapijietį Anapilin.    Be kasdieninės sielovadinės veiklos, nuoširdžiai rūpinosi viso krašto reikalais, aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, domėjosi politinėmis aktualijomis.      Tai buvo kunigas, savo nuoširdumu, paprastumu, atlaidumu, charizma ir subtiliu humoro jausmu pelnęs žmonių pagarbą ir meilę.   Dėkojame gyvenimui už galimybę pažinti gerbiamą monsinjorą Juozapą Užupį, prisiliesti prie jo gyvenimo ir išminties.     Kunigas visada bus prisimenamas kaip išskirtinė asmenybė, kurio veikla, ryšys su žmonėmis stiprino visą Prienų kraštą. Šiame krašte liko jo darbai ir atminimas.    Monsinjoras Juozapas Užupis pašarvotas Prienų parapijos bažnyčioje. Laidotuvių Šv. Mišios vyks 2021 m. balandžio 20 d. 15 val. Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos bažnyčioje.   Po Šv. Mišių monsinjoras Juozapas Užupis bus palaidotas Prienų bažnyčios šventoriuje.   Prienų rajono savivaldybės vadovai ir tarybos nariai reiškia nuoširdžią užuojautą visiems pažinojusiems gerbiamą Juozapą Užupį.