Gegužės 27 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje buvo išnagrinėti 22 sprendimų projektai. Trys klausimai atidėti dėl svarbių priežasčių. –  Posėdyje pritarta Prienų r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, UAB „Prienų butų ūkis“, UAB „Prienų vandenys“, UAB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitoms, taip pat Jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitai.-  Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto pakeitimai.- Pritarta siūlymui imti 65 000 ilgalaikę paskolą Prienų r. savivaldybės administracijos vykdomam investicijų projektui „Prienų r. sav. Išlaužo sen. Išlaužo k. Kaimynų gatvės (Nr. IS-4) kapitalinis remontas“.- Patvirtintas sprendimo projektas dėl Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos ir Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas prie Prienų meno mokyklos iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.-  Patvirtintas Prienų meno mokyklos didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 45,33 (iš jų 33,83 – mokytojų pareigybės, 11,5 – ugdymo procesui organizuoti ir valdyti skirtos pareigybės). Panaikinus 6 etatus (2 – mokyklos vadovo, 2 – buhalterio, 1,5 – raštvedžio, 0,25 – bibliotekininko, 0,25 muzikos instrumentų derintojo), bus sutaupyta apie 98 300 eurų per metus. Iš jų 21 700 eurų bus panaudota 0,5 buhalterio ir 1 filialų veiklos koordinatoriaus pareigybėms  steigti. Įsteigus šias pareigybes iš viso bus sutaupyta 76 600 eurų per metus.-  Taryba patvirtino sprendimų projektus dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Prienų r. savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Taip pat patvirtino sprendimų projektus, susijusius su Jiezno ir Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centrų reorganizacija, prijungiant Stakliškių sveikatos priežiūros įstaigą prie Jiezno įstaigos. –  Tarybos sprendimu nustatytos AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams (be PVM). Šilumos kainos dedamosios yra suderintos su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.Apskaičiuota projekcinė šilumos kaina 5,77 ct/kWh (įvertinus papildomas dedamąsias), lyginant su dabar galiojančia (apskaičiuota taikant 2021 m. kovo mėn. kuro kainas) šilumos kaina, didėja nuo 5,57 ct/kWh iki 5,77 ct/kWh, pokytis 0,20 ct/kWh. Kaina nurodyta be PVM (gyventojams taikomas 9 proc. PVM, įmonėms taikomas 21 proc. PVM).-  Taryba balsų dauguma leido Prienų r. savivaldybės administracijai įsigyti mobiliosios bibliotekos veiklai pritaikytą automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 50 000 Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu). Įsteigta mobilioji biblioteka užtikrins bibliotekos paslaugų prieinamumą tose kaimiškose Prienų rajono vietovėse, kur yra mažas gyventojų skaičius ir neteikiamos stacionarios bibliotekinės paslaugos. Bibliobusas geografiškai nutolusiems vartotojams teiks kultūros sklaidos, edukacines ir kt. paslaugas, užtikrins galimybes naudotis kompiuterine įranga ir interneto ryšiu, t. y. sukurs prielaidas naudotis nuotolinėmis ne tik Prienų r. savivaldybės, bet ir kitomis viešosiomis paslaugomis, tokiomis kaip e. valdžia, e. sveikata ir kt. –  Taryba pritarė siūlymui parduoti rinkos kaina du Prienų r. savivaldybės būstus asmenims, nuomojantiems savivaldybės būstus (būstai nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis, nuomininkai juose yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos): 4 kambarių 78,63 kv. m bendrojo ploto butą ir 2 kambarių 39,69 kv. m bendrojo ploto butą. Lėšos, gautos pardavus savivaldybės būstus, bus panaudotos socialinio būsto fondo plėtrai, t. y. bus įsigytas būstas, kuris bus išnuomotas asmenims ir / ar šeimoms iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo. –  Patvirtinti Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo pakeitimai. Priėmus sprendimą daugiau mokinių galės gauti nemokamą maitinimą, mokinių tėvams (globėjams), kurių vaikai mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nereikės kreiptis dėl nemokamų pietų, kadangi nemokami pietūs bus skiriami pagal mokinių sąrašą, kurį pateiks mokykla. Suteikta galimybė nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas. Atsižvelgiant į tai, kad informacija apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą gali būti gaunama iš valstybės registrų, siekiant mažinti asmenims administracinę naštą, atsisakyta nuostatų, susijusių su reikalavimu nurodyti deklaruotos gyvenamosios vietos adresą atitinkamuose dokumentuose. Tik tuo atveju, kai asmens gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išlieka reikalavimas nurodyti asmens faktinės gyvenamosios vietos adresą.-  Patvirtintas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų r. savivaldybėje tvarkos aprašas. Sutrumpinti socialinių paslaugų teikimo terminai, reglamentuotas socialinių paslaugų nustatymas, apskundimo tvarka ir kt.-  Pritarta siūlymui į Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę atstovauti Prienų r. savivaldybės interesams ir būti renkamai į grupės valdymo organus deleguoti Investicijų skyriaus vedėją Vaidą Stasytienę.-  Patvirtintas Pasiūlymų dėl Prienų r. savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.   Pristatyta VšĮ Stakliškių sporto klubo 2020 metų veiklos ataskaita   Pritarta VšĮ Stakliškių sporto klubo 2020 metų veiklos ataskaitai, kurią pristatė klubo vadovas ir krepšinio komandos Prienų „CBet-KKSC“ vadovas R. Katukevičius. Stakliškių klubas administrauoja vyrų krepšinio komandos veiklą, kuriai praėjusiais metais Savivaldybė skyrė 10000 eurų paramą, o šiais metais – 15000 eurų. Komanda ne tik varžosi RKL A divizione, bet ir užsiima socialine veikla, važiuoja į vaikų darželius, vykdydami edukacinę švietėjišką veiklą, o išsiskiria tuo, kad joje žaidžia tik Prienų krašto jaunimas. Anot klubo vadovo, reikia didžiuotis, kad Prienų rajonas – vienintelis iš mažųjų šalies savivaldybių, kurių komandos žaidžia ir aukščiausioje Lietuvos lygoje, ir Regionų krepšinio lygos A divizione, nes tą sugeba tik didieji miestai. Todėl klubo tikslai – pritraukti kuo daugiau žmonių ir auginti pamainą.     Meras A. Vaicekauskas ir Tarybos nariai dėkojo R. Katukevičiui už puikią klubo veiklą, krepšinio sporto populiarinimą tarp jaunimo ir vaikų. Meras vylėsi, kad Tarybos nariai palaikys komandą bei klubą ir ateityje. Prienų r. savivaldybės informacija