Liepos 1 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 27 klausimai.    Taryba vienbalsiai pritarė siūlymui suteikti Prienų miesto garbės piliečio vardą Juozui Lukšai-Daumantui (po mirties) –  partizanui, rezistentui, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atstovui užsieniui, vienam garsiausių kovos su okupantais už nepriklausomos Lietuvos atkūrimą dalyviui. Paminėtina, kad 2021-ieji yra Seimo paskelbti Juozo Lukšos-Daumanto metais.    Pristatytos VšĮ „Prienai“ ir VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ 2020 metų veiklos ataskaitos. Taryba pritarė tik vienai iš jų – nepritarta Krepšinio sporto klubo ataskaitai ir bus laukiama papildomos informacijos.   Švietimas   Patvirtinti Prienų r. savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pakeitimai, 2021 m. biudžeto pakeitimai, rajono bendrojo ugdymo mokyklų didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius.    Su Taryba taip pat suderintas bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų darbo laikas.   Turtas   Patvirtinti klausimai dėl Savivaldybės nuosavybėn perimto ar jai priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti patikėjimo teise švietimo įstaigoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat dėl turto panaudos sutarčių nutraukimo, nekilnojamojo turto nurašymo, ilgalaikio materialiojo turto nuomos.    Pritarta siūlymui pirkti nekilnojamąjį turtą (gyvenamąjį pastatą su kitais statiniais) Jiestrakio kaime, kur bus apgyvendinta viena socialinio būsto laukianti šeima.    Tarybos pritarimu papildytos Prienų r. savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (patalpų Kauno g. 2, Prienų m.) nuomos ir panaudos sutartys.   Pritarta sprendimo projektui parduoti Prienų r. savivaldybės būstus, patvirtintos kainos (bus parduoti 3 Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai (Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas numato, kad asmenims, nuomojantiems savivaldybės būstus, kuriuos nuomoja ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas, leidžiama juos privatizuoti rinkos kaina)).    Taryba taip pat sutiko išnuomoti rinkos kainomis 11 Savivaldybės socialinių būstų.   Tarybos posėdyje patvirtintas Prienų r. savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas bei Kelių ir gatvių įtraukimo į Prienų r. savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašas.    Tarybai pritarus, atnaujinti savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo duomenys, atsižvelgiant į Nekilnojamojo turto registre pateiktą informaciją apie Lietuvos partizanų užkasimo vietą-kapus, esančius Šilavoto k., ir Kultūros vertybių registre pateiktą informaciją apie Lietuvos partizanų užkasimo vietą ir kapus, esančius Jiezno m., bei Lietuvos partizano Juozo Karalevičiaus kapą, esantį Stakliškių sen. Jaunonių k. kapinėse.    Pakeistos Prienų r. savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės, kurios papildytos šiomis nuostatomis: savivaldybės teritorijoje esančioms kapinėms gali būti suteiktas neveikiančių, riboto laidojimo arba veikiančių kapinių statusas. Naujos kapinės priskiriamos veikiančioms kapinėms (ir tai nurodoma jų steigimo dokumentuose). Jeigu kapines planuojama priskirti riboto laidojimo, kuriose leidžiama laidoti tik kremuotus žmogaus palaikus, ar neveikiančioms dėl nustatytų aplinkosaugos reikalavimų, reikia suderinti su Aplinkos apsaugos departamentu; riboto laidojimo kapinėms priskiriamos kapinės, kuriose nėra vietos naujoms kapavietėms formuoti, tačiau galima laidoti esamose (kur jau palaidota) kapavietėse, formuojant naujus kapus arba pakartotinai laidojant į jau esamus, taip pat laidojant kolumbariumuose, laidojimo rūsiuose ar išbarstant kremuotus žmogaus palaikus pelenų barstymo lauke arba laidojant esamose kapavietėse tik kremuotus žmogaus palaikus. Jei kapinės priskiriamos riboto laidojimo kapinėms, kuriose galima laidoti tik kremuotus žmogaus palaikus, ir savivaldybės skelbiamame jos teritorijoje esančių kapinių sąraše prie riboto laidojimo kapinių statuso nurodyta „tik kremuoti žmogaus palaikai“, jose leidžiama laidoti tik kremuotus žmogaus palaikus. Laidojant į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse, reikia Kultūros paveldo departamento teritorinio padalinio pritarimo.    Atliekų tvarkymas   Patvirtinti Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo pakeitimai. Atlikus pakeitimus, bus netaikomas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokestis seniūnijų gyventojams, kuriems neteikiama atliekų tvarkymo paslauga.         Pritarta savivaldybės teritorijoje susidarančių mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo ir vežimo paslaugos sutarčiai su UAB „Kauno švara“, kuri laimėjo skelbtą konkursą.    Žemės klausimai   Pritarta siūlymui kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių ir prašyti, kad perduotų Prienų r. savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus kitos paskirties žemės sklypus (0,4932 ha Prienų mieste, 3,2862 ha ir 3,7332 ha Jiezno mieste) valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise, kad būtų paprasčiau įteisinti žemės sklype įgyvendintų projektų sprendinius (kelių, gatvių, aikštelių, pėsčiųjų takų ir kitų viešajam poilsiui skirtų objektų įrengimą).    Balsų dauguma patvirtintas sprendimo projektas dėl tarnybinio nusižengimo – buvusiam administracijos direktoriui E. Visockui tarnybinė nuobauda neskirta, aiškinant, kad nuo tarnybinio nusižengimo padarymo dienos praėjo nustatytas 6 mėnesių senaties terminas.     Posėdžio pabaigoje meras A. Vaicekauskas pakvietė Tarybos narius dalyvauti liepos 6-ąją Prienų Laisvės aikštėje vyksiančiame iškilmingame Valstybės dienos paminėjimo renginyje, kurio metu bus apdovanotas kraštiečio keliautojo Mato Šalčiaus premijos laureatas, įteiktos tradicinės „Dėkingumo“ nominacijos Prienų kraštui nusipelniusiems asmenims, o 21 val. sugiedota „Tautiška giesmė“. Prienų r. savivaldybės informacija