Rugpjūčio 26 d. Prienų rajono savivaldybės taryba susirinko į pirmąjį po vasaros atostogų posėdį, kuriame išnagrinėjo ir 24 sprendimų projektus. Posėdyje pritarta savivaldybės 2021 m. biudžeto pakeitimams, patvirtinti 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai.   Švietimas   Taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-106 „Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 mokslo metais patvirtinimo“ priedo naują redakciją, taip pat priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius ir grupių skaičių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 mokslo metais.    Prognozuojama, kad naujais mokslo metais rajono ugdymo įstaigose ugdysis apie 3055 mokinius. Prienų r. savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose ketina ugdytis maždaug 230 priešmokyklinio amžiaus vaikų. Priešmokyklinis ugdymas bus organizuojamas lopšeliuose-darželiuose „Gintarėlis“ ir „Pasaka“ („Pasakoje“ – tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams), Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos ir Naujosios Ūtos daugiafunkciuose centruose, Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio, „Revuonos“, Skriaudžių, Šilavoto pagrindinėse mokyklose, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje, Jiezno gimnazijoje, Stakliškių gimnazijos Stakliškių ir Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriuose.    Posėdyje patvirtinti rajono bendrojo ugdymo mokyklų nuostatai, Mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano pakeitimai: Pakuonio pagrindinėje mokykloje vietoj šiuo metu komplektuojamų atskirų ikimokyklinio ugdymo grupių bus įsteigtas ikimokyklinio ugdymo skyrius. Mokykloje šiuo metu veikia dvi ikimokyklinio ugdymo grupės: po vieną grupę 2–4 ir 5–6 metų vaikams. Pagal tėvų pateiktus prašymus numatoma, kad nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. abiejose grupėse bus po 16 ugdytinių. Pažymėtina, kad papildomos lėšos nebus reikalingos.   Sportas   Krepšinio sporto klubas „Prienai“ pasirašė rėmimo sutartį su nauju generaliniu rėmėju UAB „Labas GAS“, kurios atstovai pareiškė norą dalyvauti klubo valdyme ir tapti jo dalininkais. Taryba įpareigojo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorę Jūratę Zailskienę atstovauti Prienų rajono savivaldybei VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ visuotiniame dalininkų susirinkime ir balsuoti „už“ susirinkimo darbotvarkės klausimais: dėl UAB „Labas GAS“ priėmimo į VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ dalininkus (400 eurų įnašas, 4 dalys) ir dėl VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ įstatų keitimo, sudarant kolegialų valdymo organą – valdybą.   Kultūra   Taryba patvirtino savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonę „Viešųjų turizmo paslaugų teikimas“ ir Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programos priemonę „Viešųjų paslaugų verslui teikimas“, finansavimo tvarkos aprašą. Viešosios įstaigos, kurių savininkė yra Prienų rajono savivaldybė, turės galimybę teikti turizmo ir verslo informacijos paslaugas, reprezentuoti Prienų rajoną, viešinti lankytinas vietas, objektus, turizmo ir verslo paslaugas, skatinti turizmo ir verslo plėtrą, naujo verslo kūrimąsi, padėti jau veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą.   Projektai finansuojami Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Finansavimas priemonėms įgyvendinti skiriamas kiekvienais metais, tvirtinant savivaldybės biudžetą. 2021 m. biudžete minėtoms priemonėms įgyvendinti numatyta po 20 000 eurų.   Taryba pritarė siūlymui į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą deleguoti Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėją Jūratę Mickevičienę, Investicijų skyriaus vedėją Vaidą Stasytienę ir Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus vedėją Rimantą Šiugždinį.   Turto valdymas   Taryba sutiko perimti Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms (savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą trumpalaikį ir ilgalaikį turtą.   Patvirtinti sprendimų projektai, susiję su turto perdavimu valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimu.   Patvirtintas Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas. Į aukcione parduodamo turto sąrašą įrašyti objektai, pripažinti savivaldybės funkcijoms vykdyti nereikalingais: buvę Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos padalinių pastatai, esantys Balbieriškio sen. Žiūronių k., Išlaužo sen. Purvininkų k., taip pat pastatas Pociūnų k. Debesų g. 26 (jis yra privačioje žemėje), 3 garažai, esantys Prienų Kauno g. 1A, Stakliškių sen. Užuguosčio k., Šilavoto sen. Jiestrakio k. (buvę Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos padalinio patalpos), socialinis būstas (būstas avarinis, remontuoti finansiškai neapsimoka) Veiverių sen. Mažųjų Zariškių k. Riešuto g. 40-6.   Posėdyje pritarta siūlymui išnuomoti viešo konkurso būdu 5 metams (su galimybe pratęsti 5 metams) Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – 53,87 kv. m, 19,27 kv. m ir 17,82 kv. m ploto patalpas, esančias Prienų Kauno g. 2.   Ūkio klausimai   Taryba sutiko perimti Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą mokyklinį M2 klasės autobusą „Iveco Daily 50C18“, kurio įsigijimo (likutinė) vertė su PVM – 46 222,00 eurai. Perimtas mokyklinis M2 klasės autobusas bus perduotas Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai mokinių neatlygintino pavėžėjimo į mokyklą ir į namus organizavimui.   Socialiniai ir sveikatos priežiūros klausimai   Taryboje suderintos ir patvirtintos Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainos, taip pat patvirtintos Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainos.    Taryba patikslino sprendimo projektą dėl viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro, patvirtino Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašą, pakeitė Jiezno miesto P. Cvirkos gatvės pavadinimą į Grafų Pacų gatvės pavadinimą.Prienų r. sav. informacija