Lapkričio 9 d. vykusiame nuotoliniame renginyje paminėtos Prienų savivaldos ir miesto herbo 230-osios metinės.Lapkričio 10 d. vyko nuotolinis pasitarimas su seniūnais. Pasitarime buvo aptarti naudojimosi dokumentų valdymo sistema, darbų saugos, kelių priežiūros, ateinančių metų darbų planavimo ir kiti aktualūs klausimai.Lapkričio 16 d. Prienų r. savivaldybės administracija su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė sutartį pagal priemonę „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“.    Pagal šią priemonę bus įgyvendinamas projektas „Veiverių miestelio laisvalaikio erdvės sutvarkymas“, pritaikant infrastruktūrą visuomenės poreikiams.Lapkričio 17 d. „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ (tema „Kaip tarptautiniai projektai keičia Lietuvos mokyklas?“) buvo pristatoma Švietimo ir sporto skyriaus ir rajono mokyklų dalyvavimo tarptautiniuose „Erasmus+“ programos projektuose patirtis.Lapkričio mėn. baigti tako per senąsias Prienų kapines paprastojo remonto darbai, atnaujintas apšvietimas.Lapkričio mėn. baigti laiptų, esančių ties Prienų Revuonos ir Janonio gatvių sankryža, rekonstrukcijos darbai.Lapkričio 22 d. Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokinius pradėjo vežioti naujas mokyklinis autobusas „Iveco Daily 50C18“, kurį savivaldybei perdavė Nacionalinė švietimo agentūra.Lapkričio 29 d. vyko Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos komisijos posėdis, kuriame svarstyta 13 pateiktų paraiškų (reikalavimus atitiko 11 paraiškų). Priimtas sprendimas 11 studentų skirti maksimalią sumą – po 156 Eur.2021 m. mūsų rajone buvo pirmą kartą įgyvendintas dalyvaujamasis biudžetas, kurio pagrindinis tikslas – įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimą ir suteikti galimybę patiems spręsti, kaip panaudoti dalį savivaldybės biudžeto lėšų. Spalio pabaigoje vyko „Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuotas nuotolinis Dalyvaujamojo biudžeto forumas, kurio metu buvo pristatyta dalyvaujamojo biudžeto studija. Galime pasidžiaugti, kad iš 22 savivaldybių, 2021 m. įgyvendinusių dalyvaujamuosius biudžetus, Prienų rajono savivaldybė buvo vienintelė, kuriai pavyko įtraukti daugiau nei 20 proc. gyventojų.Lapkričio 25 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėti 22 klausimai. Posėdyje pritarta Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams. Taryba patvirtino Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigų veiklos organizavimo tvarkos aprašą, nustatė Prienų meno mokyklos organizuojamų konkursų ir festivalių dalyvio mokestį, stacionarinės slaugos paslaugos vieno lovadienio, išlaikomo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, kainą Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose. Taip pat nuspręsta savivaldybės nuosavybėn perimti valstybės turtą – 17 mobilių vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginių ir juos perduoti rajono švietimo įstaigoms. Šios priemonės bus panaudotos hibridinėms klasėms įrengti.Lapkričio 25 d. Veiveriuose buvo pašventintas bendromis Ambrazevičių giminės palikuonių, Veiverių krašto ūkininkų bendruomenės ir Prienų rajono savivaldybės pastangomis atstatytas paminklinis kryžius, kaip pagarbos religijai, žmogui, žemei, gimtajam kraštui simbolis.  Prienų rajono savivaldybės informacija