Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-297, skelbiama projektų idėjų pasiūlymų atranka. 2022 m. Prienų rajono savivaldybės biudžete bendruomenės iniciatyvoms finansuoti skirta  50 000 Eur. Projektai 100 proc. finansuojami iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Galimi pareiškėjai – Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai (ne jaunesni nei 16 metų), surinkę ne mažiau kaip 20 Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų (ne jaunesnių nei 16 metų) parašų. Projektų kategorijos1. Prienų miesto projektų kategorija – infrastruktūriniai projektai, įgyvendinami Prienų mieste, kurių vertė nuo 1 iki 25 000 Eur.2. Prienų rajono projektų kategorija – infrastruktūriniai projektai, įgyvendinami Prienų rajone, išskyrus Prienų miestą, kurių vertė nuo 1 iki 25 000 Eur. Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui1. Projektas turi būti įgyvendinamas Prienų rajono savivaldybės teritorijoje savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui.2. Tai turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą), gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas.3. Projektas turi būti įgyvendinamas einamaisiais metais.4. Projekto apimtis neviršija Prienų rajono savivaldybės einamųjų metų biudžete priemonei ir projekto kategorijai numatytos lėšų sumos. Pareiškėjas privalo pateikti projekto idėjos pasiūlymą (Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 1 priedas) ir pritarimą projekto idėjai (Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 2 priedas) Teikiami dokumentai turi būti užpildyti kompiuteriu lietuvių kalba. Projektų idėjų pasiūlymai iki š. m. kovo 15 d. 16.00 val. gali būti pateikiami tiesiogiai Prienų rajono savivaldybės administracijai užklijuotame voke (ant voko turi būti užrašyta „Projektų idėjų konkursui“), naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu Laisvės a. 12, 59126 Prienai, elektroniniu paštu [email protected]  Konsultacijos ir metodinė pagalba teikiama tel. (8 319) 61 169, el. p. [email protected] Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą galite rasti čia (aktyvi nuoroda). Pažymime, kad 2021 m. balsavimui teikti, tačiau nelaimėję projektų idėjų pasiūlymai gali būti teikiami iš naujo.