Paraiškas daliniam finansavimui iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto gauti gali teikti visos Prienų rajono savivaldybėje registruotos religinės bendruomenės ir bendrijos.    Finansavimas yra skiriamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T3-284 patvirtintu Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo tvarkos aprašu(toliau – Aprašas). Aprašas reglamentuoja religinių bendruomenių ir bendrijų, veikiančių Prienų rajone, finansavimo Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis principus, reikalavimus lėšų gavėjams, dokumentų pateikimą, vertinimą, kontrolę ir atskaitomybę.     Tinkamos finansuoti veiklos pateikus paraišką pagal Aprašo 1 priedą:     * maldos namų atnaujinimo, remonto, renovacijos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbai;     * į kultūros paveldo registrą įrašytų didesnės istorinės, architektūrinės, meninės vertės maldos namų bei juose esančių vertybių restauracija, avarinės būklės šalinimo darbai ir tvarkyba (jeigu yra atsakingų paveldo specialistų leidimai);     * socialinę atskirtį mažinančios prevencinių programų veiklos.     Teikiant paraišką pagal Aprašo 1 priedą, kartu su paraiška reikia pateikti lydraštį, įgaliojimą veikti pareiškėjo vardu (jei paraišką teikia įgaliotas asmuo). Lydraštyje pateikiama detali, su projektu susijusi informacija. Paraiškos, pateiktos po nurodytos datos, nesvarstomos. Pareiškėjas biudžetiniais metais teikia vieną paraišką, pasirinkdamas vieną iš nurodytų tinkamų finansuoti veiklų.     Pateikus paraišką pagal Aprašo 6 priedą kofinansuojami projektai, gavę paramą iš kitų šaltinių. Kartu su paraiška reikia pateikti lydraštį, įgaliojimą veikti pareiškėjo vardu (jei paraišką teikia įgaliotas asmuo), dokumentus, įrodančius finansavimą iš kitų šaltinių. Lydraštyje nurodoma: tikslus projekto pavadinimas, finansavimo šaltinis, projektui įgyvendinti gautos lėšos, kita svarbi su projektu susijusi informacija. Pareiškėjas biudžetiniais metais teikia vieną paraišką.     Paraiškas kviečiame teikti nuo 2022 m. vasario 15 d. iki 2022 m. kovo 17 d. 17 val. el. p. administracija@prienai.lt arba paštu adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai.     Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Kubilienė (tel. (8 319) 61 135, el. p. raimonda.kubiliene@prienai.lt) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. teiks konsultacijas pareiškėjams paraiškų pildymo ir kitais su paraiškų teikimu susijusiais klausimais.     Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo tvarkos aprašas ir priedai      Prienų r. savivaldybės informacija