Kovo 24 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo išklausyta ir patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita. Ataskaitos pristatymo metu Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pažymėjo, kad, nors pandemija ir užsitęsė, tačiau tai nesumažino darbo apimčių praėjusiais metais: atsakingai naudoti finansai vykdant biudžeto įsipareigojimus, įgyvendinant svarbius miestui ir rajonui projektus, sprendžiant rajono socialines, ekonomines, infrastruktūros gerinimo problemas, lėšų taupymo klausimus. Pažymėta, kad dėl elektroninių dokumentų diegimo, papildomo susitarimo su mobiliojo ryšio operatoriumi ženkliai sumažėjo išlaidos popieriui, eksploatacinėms medžiagoms ir ryšio paslaugoms. Sėkmingai buvo tęsiama vaizdo stebėjimo kamerų (vien per 2021 m. rajone įrengtos 32 naujos kameros (dabar iš viso yra beveik 100)) plėtra, diegiamos saulės elektrinės ant viešosios paskirties pastatų, intensyviai vykdomi vietinės reikšmės kelių ir gatvių kadastriniai matavimai.    Kalbant apie 2022 metų iššūkius ir naują ES finansavimo laikotarpį, pabrėžta, kad jam jau dabar atsakingai ruošiamasi (pavyzdžiui, teisiškai registruota jau beveik 50 proc. gatvių, tai užtikrins didesnio finansavimo galimybę, kai bus skirstomos lėšos kelių priežiūrai pagal registruotas gatves), taip pat vyksta pasiruošimas „Tūkstantmečio mokyklų“ programos, būsimų investicinių projektų bei kitų numatytų tikslų įgyvendinimui.    J. Zailskienė padėkojo visiems Savivaldybės administracijos, pavaldžių įstaigų ir įmonių darbuotojams, Tarybos nariams už bendrą darbą, pastabas ir pagalbą įgyvendinant numatytus tikslus ir pakvietė toliau susitelkti bendram darbui dėl krašto gerovės.    Meras Alvydas Vaicekauskas taip pat padėkojo direktorei ir jos komandai už atsakomybę, gerą darbą, sklandžiai įgyvendintus praėjusių metų ir praėjusio investicinio laikotarpio projektus. Kadangi ir šiais metais laukia daug užduočių, linkėjo neprarasti tempo ir ambicijų.    Politiniai ir finansiniai sprendimai   Taryba pritarė, kad būtų nutrauktos bendradarbiavimo sutartys su Medvežjegorsko miestu (Karelijos Respublika, Rusijos Federacija) ir su Naugarduko rajonu (Baltarusijos Respublika).    Taip pat buvo pritarta Kauno regiono plėtros tarybos nuostatų projektui, patvirtinti 2022 metų savivaldybės biudžeto pakeitimai.   Siekiant aiškiau reglamentuoti atsakymų į Tarybos narių paklausimus tvarką, patvirtinti Savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimai. Pažymima, kad paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų asmenį, į kurį kreipiasi. Taip pat atsakymas į paklausimą pateikiamas raštu, o atsakymo į paklausimą terminas negali viršyti 10 darbo dienų. Jeigu Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvauja asmuo, kuriam adresuotas paklausimas, jis gali atsakyti į paklausimą tame pačiame posėdyje žodžiu.   Švietimo klausimai   Iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. numatomas Šilavoto pagrindinės mokyklos reorganizavimas prijungiant ją prie Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos kaip Šilavoto pradinio ugdymo skyrių (reorganizacija numatoma vadovaujantis Vyriausybės dokumentais, kuriuose pažymima, kad mokykla, kurioje pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo programas mokosi 60 ir mažiau mokinių, turi būti reorganizuojama). Tuo tikslu posėdyje patvirtintas rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrasis planas.    Mokyklų bendruomenės buvo supažindintos su planuojamais pakeitimais ir jiems pritarė.   Posėdyje patvirtintas klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais.   Tarybos sprendimu nustatyta Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus mokinių maitinimo dienos norma – 3,96 Eur mokiniui, gyvenančiam mokyklos bendrabutyje. Tačiau mokykla, kurioje maitinimą organizuoja viešojo maitinimo įmonė, maitinimo normą mokiniui gali padidinti iki 30 procentų.   Atsižvelgiant į Išlaužo pagrindinės mokyklos prašymą, padidintas įstaigos didžiausias leistinas pareigybių skaičius 0,75 mokytojo padėjėjo pareigybės. Mokytojo padėjėjas teiks pagalbą antros klasės mokiniui su dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais, kuriam reikalinga didelė nuolatinė specialioji pagalba, o kartu ir pagalba dėl judėjimo ir mokymosi sunkumų.   Pritarta Prienų rajono savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje kartu su Birštono savivaldybe, taip pat patvirtintas Prienų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašas bei pakeistas Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašas.     Jaunimo klausimai   Pakeista Jaunimo organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos sudėtis, patvirtinta 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa. Programa siekiama didinti jaunimo nuo 14 iki 21 m., besimokančio savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose, užimtumą bei socializaciją vasaros metu, pasitelkiant bendradarbiavimą su savivaldybės teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi. Programos įgyvendinimo metu birželio–rugpjūčio mėnesiais planuojama įdarbinti 7 jaunuolius. Darbdaviui, įdarbinusiam jaunuolį, per mėnesį būtų kompensuojama 350 eurų.    Turto klausimai   Taryba sutiko perimti Savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms (kitos funkcijos) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, esantį Prienų J. Brundzos g. 12A, Kranto g. 8 (pastatą – lankytojų centrą), negyvenamąsias patalpas Laisvės a. 12-2 ir Laisvės a. 12-3 bei perduoti valstybės nuosavybėn Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – administracinį pastatą, esantį Prienų Kauno g. 2.   Asociacijai Jiezno žmonių su negalia sąjungai 5 metams (su galimybe pratęsti 5 metams) perduotos valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį valdomos negyvenamosios patalpos.   Papildytas Ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, pakeistos Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklės. Taisyklės papildytos nuostata, kad pratęsiant (atnaujinant) nuomos sutartį turi būti perskaičiuojami nuompinigiai.    Tarybos sprendimu Kauno parašiutininkų klubui, Kauno aeroklubui ir Lietuvos sklandymo sporto federacijai perduotas 10 metų valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis ir ilgalaikis materialusis turtas.   Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui teisės aktų nustatyta tvarka leista įsigyti tarnybinį lengvąjį 5 vietų automobilį, kuris bus naudojamas siekiant kuo kokybiškiau, greičiau ir efektyviau patenkinti hemodializės ir kitų paslaugų gavėjų poreikius (paslaugų gavėjus pristatant į sveikatos priežiūros įstaigas), taip pat darbuotojams leis užtikrinti efektyvesnį funkcijų vykdymą.   Kelių priežiūra, verslo rėmimas, vietinė rinkliava    Patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Prienų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašai. Jais nustatyti aiškūs lėšų skirstymo, rėmimo prioritetai, konkretizuotos remiamos priemonės, skirta daugiau dėmesio infrastruktūros pritaikymui neįgaliesiems.     Tarybos sprendimu pakeisti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.    Nauji gatvių pavadinimai ir pakeistos gatvių charakteristikos   Veiverių seniūnijos Barsukinės kaimo gatvei suteiktas Kuprių gatvės pavadinimas. Pakeistos Veiverių seniūnijos Lizdeikių kaimo Lizdeikių, Sodininkų, Vyturių gatvių, taip pat Juodbūdžio kaimo Vyturių gatvės ir Mažųjų Zariškių kaimo Riešuto gatvės gegografinės charakteristikos.   Veiverių seniūnijos Papilvio kaimo Bokšto, Griovio, Pelėdų, Pievų, Pilvės, Pušų, Svarainių, Šilo, Vilties ir Žilvičių gatvės priskirtos Veiverių seniūnijos Mažųjų Zariškių kaimui, Veiverių seniūnijos Veiverių kaimo Tvenkinio gatvė – Veiverių seniūnijos Veiverių miesteliui. Panaikinta Veiverių seniūnijos Papilvio kaimo Riešuto gatvė.   Posėdžiui pasibaigus buvo išklausyta VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ 2021–2022 metų sezono veiklos ataskaita ir planai 2022–2023 metams.Prienų r. sav. informacija