INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBIŲ SIENA-JIESIA MODERNIZAVIMO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO (TOLIAU-IIVP) KONCEPCIJĄ IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (TOLIAU-SPAV) ATASKAITĄ

Informacija apie parengtą projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena – Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (Toliau – IIVP) koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (Toliau – SPAV) ataskaitą

 Rengimo pagrindas – LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1396 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo organizatorius – LR susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. [email protected], interneto svetainė www.sumin.lrv.lt). Atsakingi asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnioji patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. [email protected]), Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausioji specialistė Jurgita Barysienė (tel. (8 5) 239 3835, el. p. [email protected]).

Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. [email protected]). Atsakingas asmuo – Projektų valdymo Projektų parengimo projekto vadovė Ieva Matulionytė (mob. tel. +370 682 60331, el. p. [email protected]). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Plano rengėjas – Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva“ (atsakingasis partneris) ir DB Engineering & Consulting GmbH. UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. [email protected]www.sweco.lt. Teritorijų planavimo vadovė – Marija Burinskienė (kvalifikacijos atestatas Nr. 0090), atsakingas asmuo – UAB „Sweco Lietuva“ Projektavimo padalinio projektų vadovas Arūnas Vilkenis tel. (8 5) 262 2621, el. p. [email protected]. Dėl SPAV – UAB „Sweco Lietuva“ Vandentvarkos padalinio Aplinkosaugos ir planavimo skyriaus vadovas Vytautas Belickas (tel. 8 699 83628, el. p.: [email protected]).

Planuojama teritorija: Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskričių teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriam taikoma valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Projektas „Rail Baltica“ LR Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Planavimo tikslai:

  1. Nustatyti optimalią projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo trasą.
  2. Numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau- TPDRIS) www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-8:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: pradžia – 2020 m. III ketv., pabaiga – 2023 m. III ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka, išskyrus LR teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatytas išimtis.

Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiama.

Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.

SPAV: atliekamas.

 Susipažinti su parengtu IIVP koncepcijos dokumentu ir SPAV ataskaita galima nuo 2022 m. kovo 10 d. iki 2022 m. balandžio 11 d. Nurodytu laikotarpiu su minėtais dokumentais galima susipažinti TPDRIS (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD Nr. S-NC-00-19-8), Planavimo organizatoriaus buveinėje, LR susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-lenkijos-ir-lietuvos-valstybiu-siena-jiesia-ruozo-modernizavimo-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas) bei SPAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje (https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informuojame-apie-parengta-projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-lenkijos-ir-lietuvos-valstybiu-siena-jiesia-modernizavimo-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-v/).

Papildomai su koncepciniais sprendiniais galima susipažinti Web GIS internetinėje erdvėje (https://arcg.is/1OevCL).

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. balandžio 11 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu. Vaizdo transliavimo nuoroda: https://bit.ly/3K5hwgN

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl IIVP koncepcijos ir SPAV ataskaitos planavimo organizatoriui ir SPAV dokumentų rengėjui teikiami raštu ir (ar) sistemoje TPDRIS iki viešo susirinkimo pabaigos. Susirinkimo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl IIVP koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės nebepriimami.

Susisiekimo ministerijos parengtas „Rail Baltica“ projektui dažniausiai užduodamų klausimų sąrašas.