sigaliojus Kompensacijų už būsto suteikimą ukrainiečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-254, nuostatoms, fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus viešieji juridiniai asmenys) (toliau – panaudos davėjai), kurie perdavė savo turimą būstą ukrainiečiams neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais, gali kreiptis dėl kompensacijos už būsto suteikimą ukrainiečiams (toliau – kompensacija).

Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam ukrainiečiui, panaudos davėjui skiriama 150 Eur suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam ukrainiečiui, papildomai skiriama 50 Eur suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį ukrainietį. Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsiregistravusių ukrainiečių skaičių už antrąjį ir paskesnius mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos.

Fizinis ar juridinis asmuo, kurio turimas būstas yra įregistruotas Prienų rajono savivaldybėje, siekdamas gauti kompensaciją, turi užpildyti prašymą skirti kompensaciją už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, bei pateikti sudarytą būsto panaudos sutartį (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją), kurioje nurodytas panaudos gavėjas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi).

Prašymus butų ir kitų gyvenamųjų patalpų savininkai nuo š. m. balandžio 1 d. gali pateikti Prienų rajono savivaldybės administracijai arba seniūnijos, kurioje yra būstas, specialistams. Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, savivaldybės elektroniniu pašto adresu [email protected] arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Atkreipiame dėmesį, kad kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai ir viršyti būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio.

SVARBU. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ 3 punktu, panaudos davėjas nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu apmoka su būsto išlaikymu susijusius mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), o jeigu užsiregistravę užsieniečiai apgyvendinti patalpose (viešbučių paskirties, poilsio paskirties, gydymo paskirties), kuriose minėti mokesčiai atskirai nėra mokami, – suteikia neatlygintinas apgyvendinimo paslaugas.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis tel.: 8 699 75673, (8 319) 61 130 arba el. p.: [email protected], [email protected].

Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas

Prašymas skirti kompensaciją už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje

Panaudos sutarties forma