Prienų rajono savivaldybės administracija primena, kad fiziniai ir juridiniai asmenys turi prižiūrėti ir tvarkyti pastatus (statinius), vadovaudamiesi Statybos techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų  nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“, taip pat Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių statinių grupės priežiūrą, reikalavimais.

Statinių priežiūra prasideda užbaigus jo statybą ir tęsiasi iki statinio naudojimo pabaigos (statinio išregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos) arba iki statinio griovimo darbų pradžios.

Pastatai (statiniai) turi būti tvarkomi ir prižiūrimi per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, maksimaliai sumažinant avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, t. y. būtina:

siekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojamos nepažeidžiant projektų, statybos bei eksploatavimo normų;

laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus;

profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas;

siekti, kad būtų tvarkingos išorės atitvaros (sienos, stogai, cokoliai ir kita), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę izoliuojantys įrenginiai (izoliacija ir kita);

siekti, kad būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kita);

tvarkyti, kad nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o, jam susikaupus, pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu;

susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir kitokias sąnašas periodiškai pašalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų;

reguliariai valyti dulkes, tepalus ir kitokius teršalus nuo šildymo, vėdinimo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų inžinerinių sistemų bei įrenginių;

naudoti pastatus (statinius) ir patalpas pagal paskirtį;

tvarkyti aplinką ir teritorijas prie pastatų.

Informuojame, kad apleistų pastatų (statinių) savininkai (naudotojai) bus traukiami į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą ir apmokestinami padidinto tarifo nekilnojamojo turto mokesčiu.

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka už neprižiūrimą nekilnojamąjį turtą gali būti  taikoma ir administracinė atsakomybė.

Prienų r. savivaldybės informacija