Pranešame, kad nepasiturintys gyventojai gali teikti prašymus dėl  būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų (toliau – kompensacijos).

Kompensacijos bus skiriamos iš karto visam šildymo sezonui, jeigu dėl jų bus kreiptasi likus 1 mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba šildymo sezono metu. Tai reiškia, jog pakaktų vieno prašymo, kad  sunkiau besiverčiantys ar net vidutines pajamas uždirbantys gyventojai visą šaltąjį laikotarpį galėtų gauti kompensacijas.

Iki 2024 m. gegužės 1 d. nepasiturintiems gyventojams kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos ir būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų) jų turimas turtas nevertinamas, tačiau norime atkreipti dėmesį, kad nustatant teisę į būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas apskaičiuojant pajamas yra įskaitomos iš turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto gaunamos pajamos (dividendai, palūkanos, žemės, būsto, automobilio ir kito turimo turto nuomos pajamos), todėl darbuotojai gali paprašyti, kad kompensacijas gauti siekiantys asmenys pateiktų dokumentus (duomenis) apie pajamas ir turtą (banko sąskaitų išrašai, nuomos sutartys ir pan.). Taip pat norime pažymėti, kad, nagrinėjant prašymus dėl kompensacijų, teisės aktų numatytais atvejais yra tikrinamos gyvenimo sąlygos, turimas turtas ir užimtumas.

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y.  tiek būstą šildant centralizuotai, tiek dujomis, elektra ar kitos rūšies kuru, t. y. malkomis, medienos pjuvenų granulėmis, pjuvenų medienos briketais, durpių briketais, akmens anglimis, suskystintomis naftos dujomis, dyzeliniu krosnių kuru ar pan.

Būsto šildymo išlaidų kompensacijos, kai nepasiturinčios šeimos (asmenys) naudoja kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, apskaičiuojamos pagal savivaldybėse patvirtintas vidutines kuro rūšių rinkos kainas, kurios šiemet ženkliai išaugo. Patvirtinus naują vidutinę kuro kainą, taikomą būsto šildymo išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, mažas pajamas gaunantys Prienų rajono gyventojai gaus didesnes būsto šildymo išlaidų kompensacijas įsigyti kietajam kurui.

Naujai nustatytos vidutinės kuro kainos būsto šildymo kompensacijoms skaičiuoti:

 • vieno kubinio metro kietojo kuro (malkų, medienos atliekos ir kt. ) – 83,93 Eur;
 • vieno kilogramo suskystintų naftos dujų – 1,52 Eur;
 • vieno kilogramo akmens anglių – 0,45 Eur;
 • vieno kilogramo medienos pjuvenų granulių – 0,58 Eur;
 • vieno kilogramo medienos pjuvenų briketų – 0,48 Eur;
 • vieno kilogramo dyzelinio krosnių kuro – 0,86 Eur.

Kai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kitoks kuras, jo vidutinė kaina prilyginama malkų kainai, t. y. 83,93 Eur/m3

Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:

 • kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2;
 • kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 m2; antram – 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2.

Teisę į kompensacijas turi gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jei kreipimosi metu ir sprendimo priėmimo metu, taip pat laikotarpiu, už kurį skiriamos kompensacijos:

 • kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš piniginei socialinei paramai gauti nurodytų sąlygų (Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnis);
 • įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų /asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, turintiems teisę į kompensaciją, kompensacijos skiriamos, jeigu laikotarpiu, už kurį kompensacijos apskaičiuojamos:

 • būsto šildymo išlaidos, kai būsto naudingasis plotas bei atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 VRP bendrai gyvenantiems asmenims dydžio arba 3 VRP dydžio vienam gyvenančiam asmeniui;
 • geriamojo vandens, kurio kiekis ne didesnis už nustatytą normatyvą, išlaidos viršija 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų / asmens pajamų;
 • karšto vandens, kurio kiekis bei atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už nustatytus normatyvus, išlaidos viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų / asmens pajamų.

Siekiantys gauti kompensacijas būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.

Asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojamame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiamos kompensacijos.

SVARBU. Apskaičiuojant pajamas būsto šildymo išlaidų kompensacijai, neįskaitytina darbo užmokesčio, nedarbo socialinio draudimo išmokos dalis (priklausomai nuo šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.), išmoka vaikui (vaiko pinigai), socialinio draudimo našlių pensija, vienišo asmens išmoka, transporto išlaidų ir (ar) tikslinės kompensacijos žmonėms su negalia, vienkartinės išmokos, pašalpos.

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle. 

Kur kreiptis dėl kompensacijų skyrimo?

Gyventojai dėl būsto šildymo, taip pat karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo gali kreiptis elektroniniu būdu www.spis.lt arba į Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius) ar į savo seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Prašymai priimami ir informacija teikiama:

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Laima Dekaminavičienė  – tel. (8 319) 61 176;

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Stravinskienė – tel. (8 319) 61 130;

Balbieriškio seniūnijos specialistė Sonata Juodžiukynienė – tel. (8 319) 59 134

Išlaužo seniūnijos specialistė Roma Navickienė  – tel. (8 319) 48 517

Jiezno seniūnijos specialistė Eugenija Sargevičienė – tel. (8 319) 57 245

Naujosios Ūtos seniūnijos  specialistė Roma Navickienė – tel. (8 319) 41 714

Pakuonio seniūnijos specialistė Renata Brūzgienė – tel. (8 319) 43 338

Stakliškių seniūnijos specialistė Romualda Radžiukynienė – tel. (8 319) 45 538

Šilavoto seniūnijos specialistė Daivutė Tamulaitienė – tel. (8 319) 41 371

Veiverių seniūnijos specialistė Virginija Pacevičienė – tel. (8 319) 68 234

Socialinės paramos skyriaus informacija