Nuo 2023 metų sausio 1 d., kad užtikrinti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų kokybę, socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje galės teikti tik akredituoti paslaugų teikėjai. Savivaldybė su akredituotais paslaugų teikėjais pasirašys 3 metų finansavimo sutartis ir vietoje konkursinio finansavimo bus užtikrintas akredituotas paslaugas teikiančių organizacijų finansinis pastovumas.

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje. Paslaugos konkrečiam asmeniui su negalia teikiamos pagal jo negalios pobūdį atsižvelgiant į jo poreikius, tiek grupėmis, tiek individualiai.

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:
1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:
• Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas;
• Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas;
• Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
• Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Reikalavimai įstaigoms, siekiančioms teikti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje: Patalpoms:
– turi būti įrengta bent viena atskira patalpa socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti;
– patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;
– turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.
Personalui:
– socialiniai darbuotojai, įgiję Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;
– individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;
– kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje:
1. psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan., turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą;
2. įvairių terapijų (užimtumo, meno ir pan.) specialistai turi būti įgiję atitinkamą išsilavinimą (kvalifikaciją) ir / arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo su neįgaliaisiais patirtį.

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – Pareiškėjas), savivaldybei, pateikia nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Pareiškėjas kartu su prašymu privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:
1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
Socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnis 1 dalis. Socialinę priežiūrą teikia tos socialinių paslaugų įstaigos, kurių veiklos sritis yra socialinių paslaugų teikimas ir kurių teikiamos socialinės paslaugos atitinka teisės aktų reglamentuotus bendrosioms socialinėms paslaugoms, socialinei priežiūrai keliamus reikalavimus.
2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją;
4. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);
5. dokumentus, patvirtinančius, kad pateikimas į patalpas prieinamas asmenims su negalia pagal negalios pobūdį (gali būti pateikiamos nuotraukos, ar tai patvirtinantis įstaigos vadovo raštas);
6 įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų patirtį, nurodytą Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: darbdavio patvirtintą darbo sutarties kopiją, pareigybės aprašymo kopiją, darbdavio išduotą pažymą).

Planuojantys teikti akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas Prienų rajono savivaldybės teritorijoje pateikia Socialinės paramos skyriui dokumentus elektroniniu paštu [email protected] ir per e. pristatymo sistemas iki 2022 m. lapkričio 11 d. 23.59 val. Dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir interneto (ar) mainavietes.
Papildomą informaciją įstaigoms, pageidaujančioms teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas Prienų rajono savivaldybėje, teikia: Sandra Mekionienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 319) 61 161, el. p. [email protected] ir Zita Matukaitienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 319) 61 132, el. p. [email protected]

Prašymo forma
Deklaracija

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą:
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-451 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-447 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. A1-430 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-448 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. A3-834 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

Socialinės paramos skyriaus informacija