Prienų rajono savivaldybės administracija kviečia teikti pasiūlymus ateinantiems ataskaitiniams metams ir skirti lėšų bendro naudojimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, kuriuos įgyvendinus būtų pagerintos ir palengvintos eismo ir naudojimosi vietinės reikšmės keliais sąlygos. Šiuo kvietimu kviečiami fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, kurie ketina prisidėti savo lėšomis ne mažiau kaip 50 proc. kelių (ar kitų statinių) projekto, rekonstravimo, taisymo (remonto) vertės. Prie pasiūlymo turi būti pridėti atitinkami dokumentai ir nurodyti duomenys, kurie yra nustatyti Fizinių ir (ar) juridinių asmenų (toliau – pareiškėjas), pageidaujančių skirti lėšų Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir kelių statiniams projektuoti, remontuoti, taisyti, rekonstruoti, įrengti, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo (toliau – tvarkos aprašas) 9 punkte. Šis tvarkos aprašas 2020 m. spalio 22 d. buvo patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-242.

Pasiūlymai priimami iki lapkričio 30 d.

Tvarkos aprašą galima rasti https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7bf9b6a0146411eb9604df942ee8e443?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=5b66414e-2366-4b05-a53c-6de04d5d766f