Vasario 21 d. vyko Savivaldybės vadovų, seniūnų ir specialistų pasitarimas. Jame aptarti Vietos veiklos grupės (VVG) bei bendruomeninių projektų įgyvendinimo, kelių priežiūros ir kiti klausimai, asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo situacija rajone, pasidalinta naujovėmis ir aktualijomis.

Atkreipiant dėmesį, kad dėl skiriamų kompensacijų už kietąjį kurą padaugėjo asmenų, kurie arba patys išsideklaruoja iš gyvenamosios vietos, arba asmenis išdeklaruoti prašo būstų nuomotojai, problema tapo aktuali. Tokie  gyventojai negali nurodyti kitos registracijos vietos ir dažnai kreipiasi į seniūnijas su prašymais juos priregistruoti. Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas kvietė seniūnus įsigilinti į kiekvieno žmogaus situaciją ir padėti surasti geriausią sprendimą.

Pasitarime buvo apžvelgta padėtis rajono keliuose: žvyrkelių priežiūra šaltuoju sezonu, nuolat atsiveriančios duobės keliuose su asfaltbetonio danga. Tenka apgailestauti, kad dėl labai nepalankių oro sąlygų žvyrkelių priežiūra šiuo metu yra neįmanoma. Bet koks atliktas darbas tik dar labiau blogintų situaciją, todėl šį laikotarpį tiesiog reikia išgyventi. Kalbėta apie laikiną asfalto duobių užpylimą, įspėjamųjų ženklų pastatymą.

Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ragino seniūnus ruoštis naujam kelių priežiūros sezonui: iš anksto planuoti darbų pirkimus, derinti visus darbus ir kylančius klausimus su rangovais (ne tik žodžiu), bendradarbiauti su Savivaldybės specialistais. Atkreiptas dėmesys į vis labiau menkaverčiais krūmais apaugančias pakeles, kurių tvarkymui ir vėl bus skiriamas didelis dėmesys. Tam pritarė ir direktorės pavaduotojas Algis Marcinkevičius.

Pasitarime seniūnams pateikta informacija apie galimybę bendruomenėms teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Paramos lėšų suma 36 550,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 3 045 Eur. Finansavimas numatytas renginių, skirtų krašto tradicijoms, papročiams puoselėti, amatams ir kulinariniam paveldui išsaugoti, organizavimui, NVO materialinės bazės stiprinimui. Paraiškas Prienų r. VVG galima teikti nuo kovo 7 d. iki balandžio 7 d.

Seniūnai taip pat informuoti apie galimybę įsitraukti į projektą „Maisto atlieka – žaliava !?!“ partnerio teisėmis su Trakų r. savivaldybe. Šio projektas  tikslas – skatinti vietos gyventojų socialinį aktyvumą, sąmoningumą tvarumo ir atliekų rūšiavimo, ypač maisto,  srityse, šviečiant visuomenę, įtraukiant jaunimo, verslo, bendruomenių ir savivaldos atstovų, neįgaliuosius iš kaimiškųjų ir miestų teritorijų.

Pasitarime seniūnijų vadovai supažindinti su Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano aprašu. Atkreiptas dėmesys, kad priemonei įgyvendinti Savivaldybės aprašas bus tvirtinamas trejiems metams, o paraiškų teikimo konkursai bus organizuojami kasmet. 2023 m. Prienų r. savivaldybei skiriama 17 455 Eur. Ruošiant Savivaldybės aprašą, atsiklausta seniūnų nuomonės dėl galimo valstybės biudžeto lėšų paskirstymo: skirti kiekvienai seniūnijai atskirai (kaip iki šiol) ar bendrai savivaldybės gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, kai lėšos nepaskirstomos seniūnijoms. Buvo sutarta laikytis iki šiol galiojusios tvarkos – numatyti konkrečias sumas kiekvienai seniūnijai. Akcentuoti reikalavimai dėl gyventojų įtraukimo į projektų įgyvendinimo veiklas, viešinimo spaudoje, socialiniuose tinkluose ir interneto svetainėse, projektui įgyvendinti gaut lėšų šaltinių nurodymo.

Prienų r. savivaldybės informacija