Paraiškas daliniam finansavimui iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto gauti gali teikti visos Prienų rajono savivaldybėje registruotos ir (ar) savo veiklą rajone vykdančios nevyriausybinės organizacijos. Finansavimas yra skiriamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T3-285 patvirtintu Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų  nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). Aprašas reglamentuoja nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimo Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis principus, pateiktų projektų paraiškų vertinimo, projektų veikloms įgyvendinti reikalingų lėšų skyrimo tvarką, jų panaudojimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas kontrolę.

Tinkamos finansuoti veiklos pateikus paraišką pagal Aprašo 1 priedą:
* veiklos, atitinkančios Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatytus einamųjų metų prioritetus;
* socialinė, sveikos gyvensenos veikla, skatinanti partnerystę, bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę bei mažinanti atskirtį tarp įvairių gyventojų grupių;
* meninės ir kultūrinės iniciatyvos, skatinančios naujas kultūrinės veiklos formas bei partnerystę ir bendradarbiavimą tarp visuomeninių organizacijų ir (ar) institucijų, mažinančios atskirtį tarp įvairių gyventojų grupių;
* edukacinė veikla, skatinanti bendruomeniškumą, aktyvų vietos bendruomenės dalyvavimą bei gyventojų įsitraukimą į organizuotą veiklą, sprendžiant gyvenamosios vietos turistinio patrauklumo ar kitus aktualius klausimus.

Teikiant paraišką pagal Aprašo 1 priedą, kartu su paraiška reikia pateikti įgaliojimą veikti pareiškėjo vardu (jei paraišką teikia įgaliotas asmuo). Pareiškėjas biudžetiniais metais teikia vieną paraišką, pasirinkdamas vieną nurodytų tinkamų finansuoti veiklų. Paraiškos, pateiktos po nurodytos datos, nesvarstomos.

Pateikus paraišką pagal Aprašo 6 priedą gali būti:
* finansuojamos komunalinės, elektros, vandens ir šildymo išlaidos, jeigu pareiškėjas panaudos teise naudojasi Savivaldybei priklausančiomis patalpomis ir vykdo jose veiklą;
* kofinansuojami projektai, gavę paramą iš kitų šaltinių;
* kompensuojamos naujai besikuriančių nevyriausybinių organizacijų steigimo išlaidos.

Teikiant paraišką pagal Aprašo 6 priedą, kartu su paraiška reikia pateikti:
* lydraštį;
* įgaliojimą veikti pareiškėjo vardu (jei paraišką teikia įgaliotas asmuo);
* dokumentus, įrodančius finansavimą iš kitų šaltinių ar organizacijos steigimo išlaidas arba komunalines, elektros, vandens ir šildymo išlaidas pagrindžiančius dokumentus (jau turimas faktines sąskaitas-faktūras).

Paraiškos pagal Aprašo 6 priedą gali būti teikiamos biudžetiniais metais, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d.

* Jei teikiama paraiška finansuoti komunalines, elektros, vandens ir šildymo išlaidas, lydraštyje nurodoma detali, su išlaidomis susijusi informacija (pvz, jei pateiktų sąskaitų suma skiriasi nuo prašomos kompensuoti sumos ir pan.).
* Jei teikiama paraiška kofinansuoti projektą, gavusį paramą iš kito šaltinio, lydraštyje nurodomas tikslus projekto pavadinimas, finansavimo šaltinis, projektui įgyvendinti gautos lėšos, kita svarbi su projektu susijusi informacija.
* Jei teikiama paraiška kompensuoti naujai besikuriančios nevyriausybinės organizacijos steigimo išlaidas, lydraštyje nurodoma detali informacija apie organizacijos steigimą.

Paraiškas kviečiame teikti nuo 2023 m. vasario 8 d. iki 2023 m. kovo 10 d. (imtinai) el. p. [email protected] arba paštu adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai.

Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Kubilienė (tel. (8 319) 61 135, el. p. [email protected]) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. teiks konsultacijas pareiškėjams paraiškų pildymo ir kitais su paraiškų teikimu susijusiais klausimais.

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINOS 2023 M. PRIORITETINĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS SRITYS

PARAIŠKA (1 priedas)

ATASKAITA (2 priedas)

PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA (5 priedas)

PARAIŠKA (6 priedas). Projektų, gavusių paramą iš kitų šaltinių, kofinansavimas, naujai besikuriančių nevyriausybinių organizacijų steigimo, komunalinių išlaidų kompensavimas